Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 29 januari 2018, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop
2. Justering
3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden
a) Information från socialnämnden om budgetföljsamhet
b) Nya öppettider i Kontaktcenter
c) Information om medborgarundersökning

5. Anmälan av delegationsbeslut

(Lista och förteckningar bifogas handlingarna, ev ordförandebeslut redovisas på sammanträdet. Förteckningar över beslut i personalärenden finns tillgängliga på sammanträdet.)

6. Anmälningsärenden


Följande beslut från andra nämnder är särskilt anmälda till kommunstyrelsen:
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 169, 2017-11-21, Verksamhetsplan 2018
- Beslut från utbildningsnämnden § 148. 2017-12-19, Verksamhetsplan 2018
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 168, 2017-11-21, Ekonomisk uppföljning per oktober 2017
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 177, 2017-11-21, Internkontrollplan 2018
- Beslut från samverkansnämnden, § 50, 2017-12-04, Verksamhetsplan 2018
- Beslut från socialnämnden, § 377, 2017-12-14, Ekonomisk uppföljning per november
- Beslut från socialnämnden, § 384, 2017-12-14, Internkontrollplan 2018
- Beslut från socialnämnden, § 389, 2017-12-14, Lokalförsörjningsplan särskilt boende och hemtjänst 2017-2026
- Beslut från socialnämnden, § 378, 2017-12-14, Beslut rörande nämndens ekonomi

Ärenden som bereds till kommunfullmäktige

7. Begäran om medel för ensamkommande 2017

KS-2017/185

Beslut från arbetsutskottet, § 8, 2018-01-15
Tjänsteskrivelse 2018-01-04
Beslut från kommunfullmäktige, § 116, 2017-09-27, återremiss

8. Begäran om bokslutsreglering för delegerad hälso- och sjukvård

KS-2017/307

Beslut från arbetsutskottet, § 9, 2018-01-15
Tjänsteskrivelse 2018-01-04
Beslut från kommunfullmäktige, § 121, 2017-09-27, återremiss

9. Svar på medborgarförslag 2016:01 – Bygg en linbana mellan Knivsta station och Alsike Nord

KS-2016/101

Beslut från arbetsutskottet, § 10, 2018-01-15
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 115, 2017-12-04
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-11-20
Beslut från kommunfullmäktige, § 24, 2016-02-10
Medborgarförslaget

10. Svar på medborgarförslag 2017:01 - Bygg ett centralt parkeringshus väster om järnvägen

KS-2017/101

Beslut från arbetsutskottet, § 11, 2018-01-15
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 116, 2017-12-04
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-11-20
Medborgarförslaget

11. Svar på medborgarförslag 2017:02 – Bygg en vänthall för buss- och tågpendlare

KS-2017/102

Beslut från arbetsutskottet, § 12, 2018-01-15
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 117, 2017-12-04
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-11-20
Medborgarförslaget

12. Svar på motion 2016:12 från Kerstin Umegård (MP) och Rolf Samuelsson (MP) - Förstärk arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor i Knivsta kommun

KS-2016/644

Beslut från arbetsutskottet, § 13, 2018-01-15
Tjänsteskrivelse 2017-11-28
Motionen

13. Återrapport initiativ till praktikplatser för nyanlända

KS-2017/879

Beslut från arbetsutskottet, § 14, 2018-01-15
Tjänsteskrivelse 2017-12-21
Rapport, december 2017

14. Riktlinjer exploateringsavtal, Knivsta Kommun

KS-2017/704

Beslut från arbetsutskottet, § 20, 2018-01-15
Tjänsteskrivelse 2017-12-20
Förslag på riktlinjer

Kommunstyrelsens beslutsärenden


15. Inriktning budget 2019


Beslut från arbetsutskottet, § 15, 2018-01-15

16. Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2018–2020

KS-2017/839

Beslut från arbetsutskottet, § 16, 2018-01-15
Tjänsteskrivelse 2017-12-15
Förslag på strategi, slutversion

17. Projektanställning för valarbete 2018 och 2019

KS-2017/831

Beslut från arbetsutskottet, § 17, 2018-01-15
Tjänsteskrivelse 2017-12-11

18. Process för revidering av budget 2018

KS-2017/880

Beslut från arbetsutskottet, § 18, 2018-01-15
Ordförandeförslag 2018-01-05
Beslut från kommunstyrelsen, § 226, 2017-12-11

19. Markanvisning del av Norra Ängby, Markanvisning del av Trunsta 3:2 till Mitsemhus Produktion AB

KS-2017/889

Beslut från arbetsutskottet, § 19, 2018-01-15
Tjänsteskrivelse 2017-12-21
Kartbilaga till markanvisningsavtal 2017-12-21
Förslag på avtal

20. Överlåtelse till Kommunfastigheter AB av tomt till förskola Kölängen

KS-2018/52

Beslut från arbetsutskottet, § 23, 2018-01-15
Tjänsteskrivelse 2018-01-12
Förslag på köpekontrakt
Karta 2017-06-19

21. Granskning av exploateringsverksamheten, komplettering av yttrande

KS-2017/51

Beslut från arbetsutskottet, § 21, 2018-01-15
Tjänsteskrivelse 2018-01-12
Förslag på yttrande 2018-01-12
Begäran om komplettering av yttrande 2017-09-12

22. Ansökan om medel ur posten Aktiv personalpolitik för 2018

KS-2018/57

Beslut från arbetsutskottet, § 7, 2018-01-15
Tjänsteskrivelse 2018-01-10

23. Val av ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma


24. Yrkande från Kristdemokraterna om markpriser i AR

KS-2018/79

Beslut från kommunstyrelsen, § 233, 2017-12-11

25. Ansökan om planbesked för Vrå 1:11 och Vrå 1:655, Knivsta Pastorat

KS-2017/629

Beslut från arbetsutskottet, § 22, 2018-01-15
PM 2017-12-22
Tjänsteskrivelse 2017-11-08
Begäran om planbesked 2017-10-05
Ärendet innebär rättelse av tidigare beslut och justeras omedelbart.
  • Senast uppdaterad 21 feb 2018