Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 19 mars 2018, kl 15:15
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden
a) Information från bolagen
b) Information om hur miljöarbetet bedrivs idag
c) Information från Roslagsvatten om reningsverkets kapacitet


5. Anmälan av delegationsbeslut


Lista över delegationsbeslut 2018-01-19 – 2018-03-08 bifogas handlingarna.

(Ev. ordförandebeslut redovisas på sammanträdet. Förteckningar över beslut i personalärenden finns tillgängliga på sammanträdet.)

6. Anmälningsärenden


Följande beslut från andra nämnder samt övriga skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen:
- Brev från Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande, till civilminister Ardalan Shekarabi, 2018-02-27
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 21, 2018-02-20, Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017
- Beslut från utbildningsnämnden § 16, 2018-02-13, Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017
- Beslut från samverkansnämnden § 6, 2018-02-28, Synpunkter på budgetramen med handling
- Beslut från samverkansnämnden § 4, 2018-02-28, Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017 för samverkansnämnden
- Beslut från socialnämnden § 54, 2018-02-15, Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Socialnämnden 2017
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden § 13, Internkontrollplan för kvalitet för samhällsutvecklingsnämndens verksamhet 2018

Beslutsärenden


7. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2017


KS-2018/14

Beslut från arbetsutskottet, § 41, 2018-03-05
Tjänsteskrivelse 2018-02-13
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017, rapport

8. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2017
KS-2018/15


Beslut från arbetsutskottet, § 42, 2018-03-05
Tjänsteskrivelse 2018-03-14
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017 för Knivsta kommunkoncern, rapport

9. Ombudgetering av medel för flyktingsamordning från kommunstyrelsen till socialnämnden


KS-2018/81

Beslut från arbetsutskottet, § 39, 2018-03-05
Tjänsteskrivelse 2018-01-22

10. Medborgarförslag 2017:06- gör om Sågverkstorget till en stor välutrustad lekpark


KS-2017/608

Beslut från arbetsutskottet, § 32, 2018-03-05
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 18, 2018-02-05
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-01-09
Medborgarförslaget

11. Motion 2017:04 från Malin Tollbom (V) - Försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag


KS-2017/280

Beslut från arbetsutskottet, § 43, 2018-03-05
Tjänsteskrivelse 2018-01-24
Motion inkommen 2017-04-06

12. Svar på revisionsrapport – Granskning av ekonomistyrningen, långsiktig finansiell planering


KS-2018/75

Beslut från arbetsutskottet, § 47, 2018-03-05
Tjänsteskrivelse 2018-02-23
Missiv 2018-01-16
Granskningsrapport november 2017 – Långsiktig finansiell planering

13. Svar på revisionsrapport – Granskning av IT- och informationssäkerhet inom samverkansnämnden


KS-2017/711

Beslut från arbetsutskottet, § 48, 2018-03-05
Beslut från samverkansnämnden, § 9, 2018-02-28
Samverkansnämndens tjänsteskrivelse 2018-02-01
Yttrande del 1 2018-02-05
Yttrande del 2 2018-02-01
PM från Heby kommun, 2018-01-26
Revisionsrapport 2017-10-10 samt missiv/följebrev 2017-10-25

14. Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet 2017 för kommunstyrelsens verksamheter


KS-2018/61

Beslut från arbetsutskottet, § 33, 2018-03-05
Tjänsteskrivelse 2018-01-15

15. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism


KS-2018/66

Beslut från arbetsutskottet, § 27, 2018-03-05
Tjänsteskrivelse 2018-01-16
Handlingsplan
Preventionspyramiden
Rutiner för akuta situationer vid våldsbejakande extremism

16. Om- och tillbyggnad av Gredelby förskola


KS-2018/127

Beslut från arbetsutskottet, § 38, 2018-03-05
Tjänsteskrivelse 2018-02-13
Programhandling 2017-08-17

17. Återrapportering idrotts- och aktivitetshus Alsike Nord samt beslut om skolans idrottsplats


KS-2018/132

Beslut från arbetsutskottet, § 35, 2018-03-05
Tjänsteskrivelse 2018-03-09
Karta idrotts- och aktivitetsyta 2018-02-15
Illustrationsplan park
Skisser Vrå idrotts- och aktivitetshus, 2018-02-12
Lokalprogram 2017-10-13

18. Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för idrotts- och aktivitetshus i Alsike


KS-2018/130

Beslut från arbetsutskottet, § 36, 2018-03-05
Tjänsteskrivelse 2018-03-07
Förslag på avtal
Plankarta 2018-01-29
Översikt lokalgata
Översikt fastigheter
Översikt dammar
Karta Alsike park idrotts- och aktivitetsyta 2018-02-15

19. Exploateringsavtal för genomförande av ändring av detaljplan Östra Brännkärr (Vrå 1:392)


KS-2018/134

Beslut från arbetsutskottet, § 37, 2018-03-05
Tjänsteskrivelse 2018-03-08
Förslag på avtal
Plankarta 2017-11-22
Skiss parkeringsfickor 2018-01-16
Kostnadsbedömning anläggande allmän plats

20. Tecknande av markavtal fjärrvärme mellan Knivsta kommun och Vattenfall AB Heat Sweden


KS-2018/168

Beslut från arbetsutskottet, § 31, 2018-03-05
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 19, 2018-02-05
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-12-19
Förslag på avtal

21. Markanvisningsavtal mellan Knivsta kommun och Rosendal Fastigheter AB/Holding 1 i Uppsala AB avseende del av fastigheten Ängby 2:1


KS-2018/129

Beslut från arbetsutskottet, § 28, 2018-03-05
Tjänsteskrivelse 2018-02-13 rev 2018-03-08
Förslag på avtal
Skiss Knivsta Nydal centrum, 2016-10-25

22. Köpekontrakt Raw Motion Sverige AB och Knivsta kommun för Gredelby 1:133


KS-2018/118

Beslut från arbetsutskottet, § 29, 2018-03-05
Tjänsteskrivelse 2018-02-13
Köpekontrakt med avtalskarta, förrättningskarta 2016-08-31
Översiktskarta 2016-12-02
Områdeskarta
Plankarta september 2010

23. Köpekontrakt Yourspace Knivsta AB och Knivsta kommun för del av Gredelby 1:3


KS-2018/107

Beslut från arbetsutskottet, § 30, 2018-03-05
Tjänsteskrivelse 2018-02-12
Köpekontrakt med två avtalskartor (odaterad respektive daterad 2018-01-30)
Översiktskarta 2016-12-02
Plankarta september 2010

24. Ersättning för deltagande på Almedalsveckan 2018


KS-2018/162

Beslut från arbetsutskottet, § 44, 2018-03-05
Ordförandeförslag 2018-02-14

25. Ersättning enligt ERS för deltagande vid utbildning om säkerhet inför valet


KS-2018/96

Beslut från arbetsutskottet, § 34, 2018-03-05
Tjänsteskrivelse 2018-02-12

26. Digitaliseringsuppdrag till arbetsutskottet – revidering av utskottets arbetsordning


KS-2018/144

Beslut från arbetsutskottet, § 45, 2018-03-05
Ordförandeförslag 2018-02-14
Förslag till beslut från Peter Evansson (S) 2018-02-14
Förslag på reviderad arbetsordning

27. Revidering av delegationsordning


KS-2017/745

Beslut från arbetsutskottet, § 46, 2018-03-05
Tjänsteskrivelse 2018-02-16
Förslag till reviderad delegationsordning

28. Medarrangör till O-ringen 2020

KS-2018/194


  • Senast uppdaterad 28 mar 2018