Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 23 april 2018, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhuse
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop
2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Information om medborgarlöftet med Polisen
b) Information om resultat av kultur- och fritidsvaneundersökning
c) Information om fotbollsplaner i Kölängen från kultur- och fritidskontoret

5. Anmälan av delegationsbeslut

6. Anmälningsärenden

Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen:

- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 39, 2018-03-20, Ekonomisk uppföljning per februari
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 40, 2018-03-20, Synpunkter på budgetramarna
- Beslut från Lönenämnden, § 3, 2018-03-07, Instruktion och avtal för personuppgiftsbiträde
- Beslut från socialnämnden § 88, 2018-03-15. Handlingsplan för budget i balans 2018-2019
- Beslut från socialnämnden § 87, 2018-03-15, Ekonomisk uppföljning per februari för socialnämnden 2018
- Protokoll från styrelsemöte 2017-12-01 – Energikontoret i Mälardalen AB
- Beslut från bygg- och miljönämnden § 21, 2018-02-20, Verksamhetsberättelse och bokslut 2017

7. Revidering av arvodesreglemente för politiker ERS 2018

KS-2018/159

Beslut från arbetsutskottet, 2018-04-09, § 59
Förslag till beslut 2018-03-21
Förvaltningens ekonomiska konsekvensanalys 2018-03-19
Förslag till reviderat reglemente
Protokoll från arvodesberedningen 2018-02-16 inkl bilaga – presentation
Gällande reglemente, ERS 2016

8. Svar på motion 2018:01 från Sverigedemokraterna – Kommunal mark ska inte upplåtas till cirkusar

KS-2018/71

Beslut från arbetsutskottet, 2018-04-09, § 60
Tjänsteskrivelse 2018-03-14
Motionen

9. Begäran från socialnämnden om medel för ekonomi i balans

KS-2018/170

Beslut från arbetsutskottet, 2018-04-09, § 58
Tjänsteskrivelse 2018-04-10
Beslut från socialnämnden, § 53, 2018-02-15
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2018-02-11
Socialnämndens handlingsplan 2018-02-11
Socialnämndens utredning, kostnad per brukare

10. Ny modell för arbetet med offentlig konst – program för konstnärlig gestaltning

KS-2017/357

Beslut från arbetsutskottet, 2018-04-09, § 51
Tjänsteskrivelse 2018-03-23
Förslag på program

11. Investeringsmedel för lös konst

KS-2018/199

Beslut från arbetsutskottet, 2018-04-09, § 52
Tjänsteskrivelse 2018-03-22

12. Komplettering Aktiv personalpolitik 2018

KS-2018/185

Beslut från arbetsutskottet, 2018-04-09, § 61
Tjänsteskrivelse 2018-03-12

13. Införande av ”Heltid som norm”

KS-2018/222

Beslut från arbetsutskottet, 2018-04-09, § 62
Tjänsteskrivelse 2018-03-28
Förslag på handlingsplan

14. Planuppdrag för detaljplan för fotbollsplaner och friluftsområde i Kölängen

KS-2018/128

Beslut från arbetsutskottet, 2018-04-09, § 64
Tjänsteskrivelse 2018-03-27
Kartbilaga, odaterad
PM och förstudie, 2017-08-29 (från tidigare ärende, KS-2016/918)

15. Återrapportering Norrgårdens förskola, avvikelse mot startbeslut

KS-2018/207

Beslut från arbetsutskottet, 2018-04-09, § 65
Tjänsteskrivelse 2018-03-23
Skrivelse från Kommunfastigheter 2018-03-01

16. Vattenmyndigheternas samråd 17/18, förslag till åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och arbetsprogram

KS-2018/206

Beslut från arbetsutskottet, 2018-04-09, § 67
Tjänsteskrivelse 2018-03-22
Förslag på yttrande 2018-03-22
Missiv inkommet 2017-11-20

17. Synpunkter på föreslagen driftsbudget 2019 för kommunstyrelsen

KS-2018/210

Beslut från arbetsutskottet, 2018-04-09, § 68
Tjänsteskrivelse 2018-03-20
Synpunkter på budgetförslag, rapport

18. Tillsynsplan för alkohol, tobak, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2018

KS-2018/211

Beslut från arbetsutskottet, 2018-04-09, § 69
Tjänsteskrivelse 2018-03-23
Förslag på tillsynsplan

19. Förslag till placering, finansiering, m m avseende parkeringshus på västra respektive östra sidan av järnvägen i centrala Knivsta

KS-2018/216

Beslut från arbetsutskottet, 2018-04-09, § 70

 

  • Senast uppdaterad 2 maj 2018