Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 17 september 2018, kl 13:00
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring , tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Filmvisning: Hur ser våra ungdomar på Knivsta idag – ett filmprojekt från kultur- och fritidskontoret
b) Information om vårens brukarenkät för biblioteksverksamheten


5. Anmälan av delegationsbeslut

6. Anmälningsärenden


Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen:
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 113, 2018-08-27, Ekonomisk uppföljning per juli samt tjänsteskrivelse och ekonomisk rapport
- Beslut från bygg- och miljönämnden § 121, 2018-08-23, Ekonomisk uppföljning per juli samt tjänsteskrivelse och ekonomisk rapport.

Beslutsärenden


7. Svar på motion 2017:07 från Maria Fornemo (V) och Malin Tollbom (V) - Mer kultur till unga i Knivsta

KS-2017/416

Beslut från arbetsutskottet, § 139, 2018-09-03

8. Svar på motion 2017:09 från Anders Grönvall (S) - Miljöanpassade konstgräsplaner

KS-2017/676

Beslut från arbetsutskottet, § 130, 2018-09-03
Tjänsteskrivelse
Motionen

9. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna

KS-2018/487

Beslut från arbetsutskottet, § 134, 2018-09-03
Beslut från kommunstyrelsen om bordläggning, § 135, 2018-08-20
Tjänsteskrivelse 2018-08-14
Förslag på reglemente 2018-08-20

10. Uppföljning av nämnders och styrelsers arbete med internkontroll 2017

KS-2018/420

Beslut från arbetsutskottet, § 136, 2018-09-03
Tjänsteskrivelse 2018-08-20
Rapport augusti 2018
Internkontrollplan 2017 ÖFN
Internkontrollplan 2017 Lönenämnden
Internkontrollplaner 2017 för de kommunala bolagen

11. Prövning om den verksamhet som kommunens helägda bolag bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställde kommunala befogenheterna

KS-2018/509

Beslut från arbetsutskottet, § 137, 2018-09-03
Tjänsteskrivelse 2018-08-16

12. Framtagande av ny biblioteksplan

KS-2018/505

Beslut från arbetsutskottet, § 132, 2018-09-03
Tjänsteskrivelse 2018-08-21

13. Tillsättande av representanter till arbetsgrupp för framtagande av biblioteksplan

KS-2018/10

Beslut från arbetsutskottet, § 133, 2018-09-03

14. Extra kommunalt bidrag till Olunda ryttarförening för ökade verksamhetskostnader i samband med sommarens extrema väder


Beslut från arbetsutskottet, § 138, 2018-09-03
Tjänsteskrivelse 2018-08-30
Skrivelse med svar på frågor 2018-09-05 samt rapport över kostnader
Skrivelse inkommen 2018-08-28

  • Senast uppdaterad 24 sep 2018