Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 15 oktober 2018, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

 Observera att sammanträdet är slutet under behandlingen av ärende 35, som innebär myndighetsutövning.

Dagordning


1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden


Inga informationsärenden har anmälts till kommunstyrelsens sammanträde.

5. Anmälan av delegationsbeslut


Ev. ordförandebeslut redovisas på sammanträdet. Ev. förteckningar med HR-beslut finns tillgängliga på sammanträdet.

6. Anmälningsärenden


Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen:
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 113, 2018-08-27, Ekonomisk uppföljning per juli samt tjänsteskrivelse och ekonomisk rapport
- Beslut från bygg- och miljönämnden § 121, 2018-08-23, Ekonomisk uppföljning per juli samt tjänsteskrivelse och ekonomisk rapport
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 139, 2018-09-25, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för bygg- och miljönämnden per augusti 2018
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 126, 2018-09-24, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden (per augusti)

Beslutsärenden


7. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2018


KS-2018/12

Beslut från arbetsutskottet, § 144, 2018-10-01
Tjänsteskrivelse 2018-10-01
Rapport delårsbokslut

8. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2018


KS-2018/16

Beslut från arbetsutskottet, § 145, 2018-10-01

9. Mål och budget 2019 med planeringsramar 2020-2022


KS-2018/

Beslut från arbetsutskottet, § 146, 2018-10-01

10. Bildande av naturreservat Gredelby hagar och Trunsta träsk


KS-2018/538

Beslut från arbetsutskottet, § 148, 2018-10-01
Tjänsteskrivelse 2018-09-18
Beslutshandling
Förslag på skötselplan Gredelby hagar 2018-05-30
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 98 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-28

11. Redovisning 2018 av motioner och medborgarförslag som inte har beretts inom ett år


KS-2018/573

Beslut från arbetsutskottet, § 149, 2018-10-01
Tjänsteskrivelse 2018-09-19

12. Svar på motion 2017:07 från Maria Fornemo (V) och Malin Tollbom (V) - Mer kultur till unga i Knivsta


KS-2017/416

Beslut från arbetsutskottet, § 150, 2018-10-01
Tjänsteskrivelse 2018-10-01
Motionen

13. Motion 2016:11 från Anders Grönvall (S) om moderna cykelbanor


KS-2016/641

Beslut från arbetsutskottet, § 154, 2018-10-01
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 107 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-09
Motionen 2016-09-22

14. Motion 2017:01 från Kenneth Gunnar (KNU) – Bygg en hängande gångbro över Valloxen


KS-2017/187

Beslut från arbetsutskottet, § 155, 2018-10-01
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 106 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-03-15
Motionen 2017-03-02

15. Motion 2017:02 från Kenneth Gunnar (KNU) – Inrätta ett naturvårdsråd


KS-2017/189

Beslut från arbetsutskottet, § 156, 2018-10-01
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 104 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-28
Motionen 2017-03-02

16. Medborgarförslag 2017:04 – Bygg en gångväg från busstationen Örsandsvägen


KS-2017/489

Beslut från arbetsutskottet, § 157, 2018-10-01
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 105 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-01-29
Beslut från kommunfullmäktige, § 136 2017-09-27
Medborgarförslaget 2017-07-08

17. Medborgarförslag 2017:08 – Bygg en båtramp till Mälaren


KS-2017/729

Beslut från arbetsutskottet, § 158, 2018-10-01
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 102 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-28
Beslut från kommunfullmäktige, § 176 2017-11-29
Medborgarförslaget 2017-11-03

18. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken


KS-2018/595

Ordförandeförslag 2018-10-05
Beslut från arbetsutskottet, § 151, 2018-10-01
Beslut från bygg- och miljönämnden, § 143, 2018-09-25
Bygg- och miljönämndens tjänsteskrivelse, 2018-09-18
Förslag på taxa
Taxebilaga 1–3
Information om beräkningsunderlag, handläggningskostnad per timme


19. Taxa för offentlig kontroll av livsmedel


KS-2018/596

Ordförandeförslag 2018-10-05
Beslut från arbetsutskottet, § 152, 2018-10-01
Beslut från bygg- och miljönämnden, § 144, 2018-09-25
Bygg- och miljönämndens tjänsteskrivelse, 2018-09-18
Förslag på taxa

20. Införande av taxa för fällning av bostadsnära kommunala träd


KS-2018/451

Beslut från arbetsutskottet, § 153, 2018-10-01
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 101, 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-30

21. Utökat verksamhetsområde för vatten mm Sågen


KS-2018/540

Beslut från arbetsutskottet, § 159, 2018-10-01
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 112 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-24
Hemställan från Roslagsvatten 2018-05-14
Styrelsemötesprotokoll Roslagsvatten 2018-03-08
Roslagsvattens tjänsteutlåtande 2018-02-01

22. Utökat verksamhetsområde för vatten mm i Alsike nord


KS-2018/539

Beslut från arbetsutskottet, § 160, 2018-10-01
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 111 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-16
Hemställan från Roslagsvatten 2018-05-14
Styrelsemötesprotokoll Roslagsvatten 2018-03-08
Roslagsvattens tjänsteutlåtande med bilagor: 1) Karta verksamhetsområde vatten 2018-02-22 2) Karta verksamhetsområde spillvatten 2018-02-22 3) Karta verksamhetsområde dagvatten fastighet och gata 2018-02-22

23. Redovisning av partistöd 2017


KS-2018/155

Beslut från arbetsutskottet, § 163, 2018-10-01
Tjänsteskrivelse 2018-09-10
Redovisningar från Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Knivsta Nu, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna

24. Handlingsplan för en ekonomi i balans 2018 - uppföljning


KS-2018/281

Beslut från arbetsutskottet, § 161, 2018-10-01
Tjänsteskrivelse 2018-08-30


25. Finansiering av avställda förskolelokaler


KS-2018/529

Beslut från arbetsutskottet, § 162, 2018-10-01
Tjänsteskrivelse 2018-09-04
Beslut från utbildningsnämnden, § 46, 2018-05-22
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-14

26. Förlängning av överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län till och med 2018-12-31


KS-2018/574

Beslut från arbetsutskottet, § 164, 2018-10-01
Tjänsteskrivelse 2018-09-20
Förslag på överenskommelse

27. Prioriteringsmodell för detaljplaner


KS-2018/238

Beslut från arbetsutskottet, § 167, 2018-10-01
Tjänsteskrivelse 2018-09-13
Prioriteringsmodell 2018-09-17

28. Svar på remiss: SOU 2018:34 – Vägar till hållbara vattentjänster (M2018/01630/Nm)


KS-2018/563

Beslut från arbetsutskottet, § 165, 2018-10-01
Tjänsteskrivelse 2018-09-17
Förslag på yttrande 2018-09-17

29. Dataskyddsombud för Knivsta kommun


KS-2018/571

Beslut från arbetsutskottet, § 166, 2018-10-01
Tjänsteskrivelse 2018-09-19

30. Paviljonger vid Ängbyskolan samt återrapportering Ängbyskolans ombyggnad


KS-2018/341

Beslut från arbetsutskottet, § 168, 2018-10-01

31. Startbeslut Idrotts- och aktivitetshus Alsike Nord


KS-2018/564

Beslut från arbetsutskottet, § 169, 2018-10-01

32. Extra kommunalt bidrag till Olunda ryttarförening för ökade verksamhetskostnader i samband med sommarens extrema väder – återremitterat ärende


KS-2018/519

Beslut från arbetsutskottet, § 170, 2018-10-01
Tjänsteskrivelse 2018-10-05
Skrivelse inkommen 2018-10-01
Beslut från kommunstyrelsen, § 161, 2018-09-17

33. Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens chefs- och personalförsörjning


KS-2018/479

Beslut från arbetsutskottet, § 147, 2018-10-01
Tjänsteskrivelse 2018-09-20
Missiv 2018-08-02
Revisionsrapport maj 2018

34. Överenskommelse om samverkan mellan Knivsta kommun och statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande


KS-2018/601

Tjänsteskrivelse 2018-10-04
Förslag på överenskommelse
Bilaga till förslag på överenskommelse: PM Utvecklingsprogram Knivsta mot år 2057, kortversion av projektplan

35. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Monkeymountain Brewery AB


KS-2018/557

Beslut från arbetsutskottet, § 171, 2018-10-01
Tjänsteskrivelse 2018-09-20

  • Senast uppdaterad 25 okt 2018