Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 28 januari 2019, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

Förslag: Protokollet justeras den 4 januari 2019 av ordföranden och justerare.

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Information om uppföljning av dataskyddsincident

 KS-2018/493 

b) Information om arbetet med projektet Heltid som norm

c) Information om utredning av placering av parkeringshus

 KS-2018/216

PM 2018-12-13

d) Information om CIK

5. Anmälan av delegationsbeslut

Lista över diarieförda delegationsbeslut 2018-11-31–2019-01-18

Rapporter som kommer att finnas tillgängliga på sammanträdet:
- HR-rapporter över beslut i personalärenden
- Eventuella ordförandebeslut.

6. Anmälningsärenden


Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen (ej utsända):

- Beslut från socialnämnden, § 340, 22 november 2018, Ekonomisk uppföljning per sista oktober
- Beslut från utbildningsnämnden, § 103, 13 november 2018, Ekonomisk uppföljning per sista oktober
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 159, 3 december 2018, Ekonomisk uppföljning per sista oktober
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 154, 3 december 2018, Internkontrollplan för kvalitet
- Beslut från socialnämnden, § 363, 2018-12-13, Internkontrollplan för kvalitet 2019
- Beslut från socialnämnden, § 362, 2018-12-13, Verksamhetsplan 2019
- Beslut från socialnämnden, § 361, 2018-12-13, Ekonomisk uppföljning per november 2018
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 179, 2018-12-13, Interkontrollplan för kvalitet 2019
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 176, 2018-12-13, Ekonomisk uppföljning per oktober
- Beslut från utbildningsnämnden, § 125, 2018-12-11, Delårsbokslut för fritids- och kulturkontorets verksamheter
- Beslut från utbildningsnämnden, § 117, 2018-12-11, Resursfördelning och bidrag för förskola och grundskola 2019.

Beslutsärenden

7. Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna

 KS-2019/93

Tjänsteskrivelse 2019-01-18
Förslag på reviderat reglemente 2019-01-18

8. Ombudgetering av medel för kulturskolan och ungdomsverksamheten

 KS-2019/71

Tjänsteskrivelse 2019-01-14

9. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta kommun

 KS-2018/802

Tjänsteskrivelse 2018-12-13
Förslag på lokala ordningsföreskrifter 2018-12-13

10. Motion 2018:04 från Peter Evansson (S) - Reservera plats för en stadspark i centrumplaneringen

 KS-2018/233

Ordförandeförslag 2019-01-08
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 143, 2018-11-05
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-22
Motionen

11. Motion 2018:05 från Christer Johansson (V) - Säkra mark för lekplats åt Knivstas barn

 KS-2018/234

Ordförandeförslag 2019-01-08
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 144, 2018-11-05
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-22
Motionen

12. Målsättning av indikatorer och bedömning av måluppfyllelse 2019

 KS-2019/57

Tjänsteskrivelse 2019-01-08
Mål och indikatorer samt anvisning 2019-01-16

13. Firmatecknare för Knivsta kommun 2019-2022

 KS-2019/50

Tjänsteskrivelse 2019-01-04

14. Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet 2018 för samverkansnämnden

 KS-2018/806

Tjänsteskrivelse 2019-01-04
Uppföljningsrapport 2019-01-04

15. Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet 2018 för kommunstyrelsens verksamheter

 KS-2018/776

Föredragning kommer att ske.
Tjänsteskrivelse 2019-01-04
Uppföljningsrapport januari 2019

16. Arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022

 KS-2019/51

Tjänsteskrivelse 2019-01-04
Förslag på arbetsordning 2019-01-04

17. Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022

 KS-2019/10

18. Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott

 KS-2019/95

Tjänsteskrivelse 2019-01-09

19. Inrättande av ett utskott för kultur- och fritidsfrågor och antagande av arbetsordning för utskottet

 KS-2019/94

Tjänsteskrivelse 2019-01-18
Förslag på arbetsordning 2019-01-18

20. Val av kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2019-2022

 KS-2019/10

21. Sammanträdestider för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2019

 KS-2019/96

Tjänsteskrivelse 2019-01-09

22. Svar på revisionsrapport – Granskning av Knivsta kommuns styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi samt åtgärder vid bristande måluppfyllelse

 KS-2018/725

Tjänsteskrivelse 2019-01-07
Missiv 2018-11-13
Rapport

23. Planbesked på Vrå 1:159

 KS-2018/513

Beslut från kommunstyrelsen,
Tjänsteskrivelse 2019-01-03
Planbeskedsutredning
Ansökan
Yttrande från sökanden
Översiktskarta

24. Planbesked för fastigheterna Vrå 1:176 samt 1:750

 KS-2018/625

Tjänsteskrivelse 2018-12-18
Planbeskedsutredning 2018-12-18
Ansökan 2018-09-27 med illustrationsbilaga 2018-09-27
Översiktskarta

  • Senast uppdaterad 26 feb 2019