Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 25 februari 2019, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Anmälan av delegationsbeslut

Utsända handlingar:
- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2019-01-19 – 2019-02-14

Rapporter som kommer att finnas tillgängliga på sammanträdet:
- HR-beslut januari 2019
- Ev ordförandebeslut 

5. Anmälningsärenden

6. Informationsärenden

a) Rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2018

KS-2019/120

b) Information om hur geografiska informationssystem (GIS) kan användas i kommunens verksamheter

Beslutsärenden

7. Ansökan om investeringsmedel från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till bygg- och miljönämnden

KS-2019/121

Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-02-01
Beslut från bygg- och miljönämnden, § 7, 2019-01-22
Bygg- och miljönämndens tjänsteskrivelse 2019-01-10

8. Återrapport initiativ till praktikplatser för nyanlända 2018

KS-2019/69

Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-01-14
Rapport januari 2019

9. Svar på remiss från Länsstyrelsen om Tillsammans för fossilfritt Uppsala län, Klimat- och energistrategi 2019-2025

KS-2018/731

Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-01-10
Förslag på yttrande 2018-12-20
Länk till remissen och remissmissivet: https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/om-oss/remisser-och-samrad/remisser-och-samrad/2018-11-22-remiss-av-uppsala-lans-regionala-klimat--och-energistrategi.html

10. Avsiktsförklaring om anslutning av Knivstas avloppsanläggning till Käppalatunneln i Sigtuna kommun

KS-2019/124

Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-02-01
Förslag på avsiktsförklaring 2019-02-01

11. Kommunstyrelsens delegationsordning

KS-2019/125

Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-02-01
Förslag på delegationsordning 2019-02-01

12. Verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsen 2019

KS-2019/13

Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-01-31
Verksamhetsplan och interbudget för kommunstyrelsen 2019

13. Ansökan om medel ur posten Aktiv personalpolitik för 2019

KS-2019/148

Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-02-11

14. Ombud till Kommuninvest föreningsstämma 2019

KS-2019/115

Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-02-01

15. Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2020-2023 för den fortsatta budgetdialogen

Handlingar kommer senare.

16. Ekonomisk rapport per februari samt uppdrag om åtgärdspaket

KS-2019/169

Tjänsteskrivelse 2019-02-13

  • Senast uppdaterad 11 mar 2019