Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 25 mars 2019, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

Förslag: Protokollet justeras den 1 april 2019 av ordföranden och justerare.

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Information om prissättning av lokaler i Knivsta

b) Information om Kölängens fotbollsplaner

5. Anmälan av delegationsbeslut

Utsända handlingar:
- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2019-02-14–2019-03-12.

Rapporter som kommer att finnas tillgängliga på sammanträdet:
- Listor över beslut på HR-området
- Ev ordförandebeslut fattade sedan förra sammanträdet

6. Anmälningsärenden


Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen (ej utsända):

- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 17, 2019-02-11, Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet 2018
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 18, 2019-02-11, Verksamhetsplan 2019
- Beslut från socialnämnden, § 21, 2019-02-14, Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet 2018
- Beslut från socialnämnden, § 20, 2019-02-14, Verksamhetsplan för socialnämnden 2019
- Beslut från socialnämnden, § 19, 2019-02-14, Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 47, 2019-02-19, Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet 2018
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 48, 2019-02-19, Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018
- Beslut från överförmyndarnämnden, § 63, 2019-02-18, Inspektionsprotokoll från Länsstyrelsen
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 34, 2019-03-11, Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018

Beslutsärenden

7. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd 2018

KS-2019/14

Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-02-20
Verksamhetsberättelse och årsbokslut för kommunstyrelsen, 2019-02-20

8. Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018 för samverkansnämnden

 KS-2019/238

Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-03-05
Verksamhetsberättelse SMN 2018 2019-03-05

9. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2018

KS-2019/16

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.
Tjänsteskrivelse 2019-03-11
Verksamhetsberättelse och årsbokslut – rapport korrekturläst 2019-03-12

10. Taxa för uppställning av mobil matvagn på allmän platsmark

KS-2019/208

Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 16, 2019-02-11
Tjänsteskrivelse från samhällsutvecklingsnämnden 2019-01-18

11. Svar på motion 2019:02 från Pontus Lamberg (KD) – Högtidlighåll fallet av Berlinmuren

KS-2019/185

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.
Tjänsteskrivelse 2019-03-01
Motion 2019-02-13

12. Svar på medborgarförslag 2018:03 – Förbjud fyrverkerier i Knivsta kommun

KS-2018/80

Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-02-28
Beslut från kommunfullmäktige, § 21, 2018-01-24
Medborgarförslag inkommet 2018-01-19

13. Fastighetsköp – Köp av kommunhuset på Centralvägen 18

KS-2019/233

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
Tjänsteskrivelse 2019-03-01
Värdeutlåtande 2018-05-07 (dnr KS-2018/710)

14. Koldioxidanalys för Knivsta kommun 2020-2040

KS-2018/805

Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-03-04
Koldioxidanalys 2020-2040

15. Utökad investeringsram för köp av IT-utrustning

KS-2019/144

Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-02-07

16. Beviljande av att tidigare avsatta pengar för Arlandasamordning får användas för digitaliseringsprojekt

 KS-2019/237

Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-03-05

17. Ansökan om medel ur posten Aktiv personalpolitik för 2019

KS-2019/235

Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-03-04

18. Ekonomiskt åtgärdspaket 2019

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
Tjänsteskrivelse 2019-03-13 

19. Försäljning av del av fastigheten Ängby 1:1 till Magnolia Bostad AB

KS-2019/228

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

20. Utredning av etablerandet av ett medborgarråd

KS-2019/249

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
Ordförandeförslag 2019-03-07

21. Beslut om politisk styrgrupp för arbetet med detaljplaner och program

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

22. Val av ägarombud till Energikontoret i Mälardalen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att välja Boo Östberg (C) som ägarombud för mandatperioden.

23. Val av ägarombud till Fyrisåns vattenförbund

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att välja Boo Östberg (C) som ägarombud för mandatperioden.

KS-2019/269

Tjänsteskrivelse 2019-03-15
Beslut från socialnämnden, § 33, 2019-03-14
Ordförandeförslag från socialnämnden, 2019-03-13

  • Senast uppdaterad 1 apr 2019