Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 29 april 2019, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Information om sjukfrånvarostatistik
b) Ekonomisk uppföljning

5. Anmälan av delegationsbeslut

Utsända handlingar:
- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2019-03-12–2019-04-16
- Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 6, 2019-04-10, Svar på remiss av förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (hela protokollet utsänt)

Rapporter som kommer att finnas tillgängliga på sammanträdet:
- Beslut i HR-ärenden mars

6. Anmälningsärenden


Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen (ej utsända):
- Beslut från socialnämnden, § 32, 2019-03-14, Ekonomisk uppföljning per februari
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 39, 2019-04-08, Ekonomisk uppföljning per februari
- Beslut från utbildningsnämnden, § 27, 2019-03-19, Ekonomisk uppföljning per februari
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 61, 2019-03-19, Ekonomisk uppföljning per februari
- Cirkulär 19:18 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – 2019 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten för år 2019

Beslutsärenden

7. Medarbetarpolicy

KS-2019/326

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-04-04
Förslag på medarbetarpolicy

8. Revidering av avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Knivsta kommun

KS-2018/412

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.
Beslut från socialnämnden, § 184, 2018-05-31
Socialnämndens förslag på beslutshandling, 2018-05-31
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-21

9. Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten

KS-2019/172

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-03-21
Hemställan 2019-02-18 och beslut från Norrvattens förbundsfullmäktige, § 6, 2019-01-29
Underlag till Norrvattens beslut – Förslag till beslut 2018-10-15

10. Kultur- och fritidspolitiskt program för Knivsta kommun 2019-2025

KS-2019/147

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-04-02
Förslag på kultur- och fritidspolitiskt program

11. Kultur- och fritidsplan för Knivsta kommun

KS-2019/325

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-04-02
Förslag på kultur- och fritidsplan

12. Ökad datortäthet grundskolan

 KS-2019/262

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-03-13
Beslut från utbildningsnämnden, § 117, 2018-12-11
 

13. Inrättande av Knivsta kommuns naturvårds- och friluftsråd

KS-2019/296

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-03-25
Förslag på arbetsordning 2019-03-11
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 30, 2019-03-11
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2019-03-11

14. Revisionsrapport - Granskning av Knivsta kommuns arbete med integration

KS-2019/64

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-03-18
Förslag på yttrande 2019-03-18
Beslut från socialnämnden, § 41, 2019-03-14
Socialnämndens yttrande, antaget 2019-03-14 (daterat 2019-02-18)
Missiv daterat 2018-11-13 samt granskningsrapport december 2018

15. Svar på medborgarförslag 2018:06 – Förslag om att en hittegodsavdelning bör finnas i kommunhuset

KS-2018/250

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-03-26
Beslut från kommunfullmäktige, § 66, 2018-04-18
Medborgarförslaget

16. Markanvisning inom del av fastigheten Gredelby 7:78 – revidering

KS-2019/230

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-04-02
Kompletterande markanvisningsavtal Bjerking april 2019
Kompletterande markanvisningsavtal Sambostäder april 2019
Kompletterande kartbilaga Bjerking och Sambostäder

17. Försäljning av del av fastigheten Ängby 1:1 till Magnolia Bostad AB

KS-2019/228

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-03-29
Förslag på köpeavtal april 2019
Programhandling Kv Ångloket 2019-03-08
Projektbeskrivning 2019-03-01
Powerpoint-presentation Magnolia Centrala Ängby
Plankarta centrala Ängby  

18. Medel för innovationsprojekt

 KS-2019/311

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-03-28

19. Medel för pilotprojekt för robotstyrd processautomation (RPA)

 KS-2019/310

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-03-28

20. Synpunkter på föreslagen driftsbudget 2020 för kommunstyrelsen

KS 2019/315

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-04-02
Synpunkter på ramarna 2020

  • Senast uppdaterad 7 maj 2019