Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 20 maj 2019, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1. Upprop

2. Justering


Förslag: Protokollet justeras den 27 maj 2019 av ordföranden och justerare.

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Ekonomisk information

5. Anmälan av delegationsbeslut


Lista 2019-04-16 till 2019-05-15 har sänts ut.

Rapporter som kommer att finnas tillgängliga på sammanträdet:
- Rapporter i HR-ärenden, april månad 2019
- Eventuella ordförandebeslut

6. Anmälningsärenden


Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen (ej utsända):

- Beslut från utbildningsnämnden, § 39, 2019-04-09, Ekonomiskt åtgärdspaket 2019
- Beslut från utbildningsnämnden, § 40, 2019-04-09, Ekonomisk uppföljning per mars
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 79, 2019-04-23, Ekonomisk uppföljning per mars
- Beslut från IT-nämnden, § 12, 2019-04-09, Preliminär budget 2020
- Beslut från Lönenämnden, § 7, 2019-04-09, Preliminär budget 2020

Beslutsärenden


7. Motion 2018:06 från Kerstin Umegård och Rolf Samuelsson (MP) - Hantering av kommunal mark

KS-2018/345

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-04-29
Motionen

8. Borgerlig vigselförrättare och borgerlig begravningsförrättare

KS-2019/190

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-04-11

9. Sammanträdestider 2020

KS-2019/406

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-04-30

10. Medborgarförslag 2018:07 – Bygg en park för skateboard, inlines och sparkcykel under Gredelbybron

KS-2018/324

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-04-29
Beslut från kommunfullmäktige § 79, 2018-05-30
Medborgarförslaget

11. Prislista för kommunens uthyrningsbara lokaler

KS-2019/387

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-04-28
Förslag på prislista
Yttrande från Knivsta föreningsråd

12. Medel för digitalisering och förenklade processer i Knivsta kommun genom nytt kassa-, boknings- och bidragssystem

KS-2019/385

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-04-29

13. Extra driftsbidrag till Olunda RF

KS-2019/386

Kultur- och fritidsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.
Tjänsteskrivelse 2019-04-29
Presentation Olunda ryttarförening

14. Nya regler för föreningsbidrag

KS-2019/389

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-04-29
Förslag på regler för föreningsbidrag

15. Försäljning av fastigheten Gredelby 7:85

KS-2019/388

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.
Tjänsteskrivelse 2019-05-10
Förslag på köpeavtal 2019-04-25
Ritningar maj 2017
Överenskommelse om fastighetsreglering. förslag 2019-04-25 med bilagor B, C
Överenskommelse om fastighetsreglering 3D-utrymmen, förslag 2019-04-26, med bilagor I, II

16. Begäran om medel till SFI-undervisning

KS-2019/347

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-04-11
Beslut från utbildningsnämnden, § 27, 2019-03-19
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2019-03-11

17. Uppföljning av kontrollmoment i internkontrollplan 2019 – medborgardialog

KS-2019/342

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-04-12
Rapport 2019-04-12 – Uppföljning av kontrollmoment medborgardialog


18. Utredning av etablerandet av ett medborgarråd

KS-2019/249

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.
Ordförandeförslag 2019-05-08
Tjänsteskrivelse 2019-04-29
Utredning 2019-04-29

19. Ansökan från samhällsutvecklingsnämnden om investeringsmedel för ureahygieniseringsanläggning

KS-2019/379

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.
Tjänsteskrivelse 2019-04-26
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 31, 2019-03-11
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2019-02-11
Projektbudget återföringssystem

20. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning – Tobakslagen, Allmänna ärenden, juridik, HR-ärenden, Kultur och fritid

KS-2019/359

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.
Tjänsteskrivelse 2019-04-26
Beslutshandling 2019-04-26

21. Ansökan om ändrat utökat serveringstillstånd, Monkeymountain Brewery AB

KS-2019/393

22. Överenskommelse om avslut av anställning för kommundirektör

KS-2019/429

23. Rekrytering av ny kommundirektör

KS-2019/419

  • Senast uppdaterad 28 maj 2019