Till undermeny Karta Kontakt

Rådet för funktionshindersfrågor

  • Tid: onsdag 13 november 2019, kl 09:40
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Linnéa Helén, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)

Dagordning

 

Mötestid tillsammans med KPR

 

1. Önskemål om utveckling av kommunens badplatser

Magnus Kalm, kultur- och fritidskontoret

 

2. Önskemål om fler sittbänkar efter gångvägar

Ann-Catrin Thor, driftansvarig för park- och naturenheten

 

3. Knivstaförslaget

SPF och PRO har klagomål på tillgängligheten samt fråga om antalet förslag som går vidare efter granskning

Linnéa Helén, administratör av Knivstaförslaget

 

4. Nytt färdtjänstavtal inkl. riksfärdtjänst

Emir Subasic, T f Stabschef, Vård- och omsorgskontoret

 

5. Organisationsförändringar inom verksamheten

Lisa Bouveng, områdeschef Utförare, Vård- och omsorgskontoret

 

6. Utbildning för råden

Catrin Josephson, socialchef

 

7. Sammanträdestider 2020

Följande sammanträdestider är föreslagna:  25 februari, 28 april, 22 september och 24 november. Ny mötesdag blir tisdag (förmiddag).

 

8. Äldredagen – Utvärdering samt ansökan om ersättning för kostnader

 

9. På gång i föreningarna

 

Öppnande, dagordning och minnesanteckningar från föregående möte

 

1. Kort rapport från Länsstyrelsens konferens om funktionshinderspolitik

Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta

 

2. Uppdatering LSS Servicebostad

Lisa Bouveng, områdeschef Utförare, Vård- och omsorgskontoret

 

3. Uppföljning av tidigare behandlad fråga 

Ingen inkommen.

 

4. Genomgång av balanslista/ärendelista

 

5. Övriga frågor

6. Aktuellt i Knivsta kommun

 

7. Ekonomi

 

8. Besök av Länsstyrelsens samordnare för mänskliga rättigheter

Janni Bohman

 

Välkomna!                

 

Peter Evansson, ordförande

  • Senast uppdaterad 4 nov 2019