Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 12 mars 2018, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhuse
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Information om reningsverket

b) Bildande av naturreservat i Gredelby hagar

c) Information om dagvatten Centrala Ängby

d) Information om viten kopplat till TA-planer, schakt etc på allmän platsmark

e) Allmän information

5. Anmälan av delegationsbeslut

Lista 2018-01-27 –2018-03-04 bifogas.

(Eventuella ordförandebeslut redovisas på sammanträdet. Förteckningar över beslut i bostadsanpassningsärenden finns tillgängliga på sammanträdet.)

Beslutsärenden

6. Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet 2017 för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter

SUN-2018/14

Beslut från arbetsutskottet, § 18, 2018-02-26
Tjänsteskrivelse 2018-01-15

7. Namnsättning, del av Vrå 1:801, skola Alsike Nord

SUN-2018/99

Beslut från arbetsutskottet, § 19, 2018-02-26
Tjänsteskrivelse 2018-02-12

8. Namnsättning, del av Gredelby 2:1, förskola Kölängen

SUN-2018/100

Beslut från arbetsutskottet, § 20, 2018-02-26
Tjänsteskrivelse 2018-02-12

9. Upphandling av vinterväghållning 2018-2024

SUN-2017/845

Beslut från arbetsutskottet, § 21, 2018-02-26
Tjänsteskrivelse 2018-02-09

10. Upphandling av hämtning hushållsavfall 2019-09-01 till och med 2024-08-31

SUN-2018/62

Beslut från arbetsutskottet, § 22, 2018-02-26
Tjänsteskrivelse 2018-02-13

11. Upphandling av hämtning slam från enskilda avlopp 2019-09-01 till och med 2021-08-31

SUN-2018/63

Beslut från arbetsutskottet, § 23, 2018-02-26
Tjänsteskrivelse 2018-02-13

12. Upphandling av drift Knivsta kretsloppspark 2020-01-01 till och med 2025-12-31

SUN-2018/64

Beslut från arbetsutskottet, § 24, 2018-02-26
Tjänsteskrivelse 2018-02-13

13. Upphandling av behandling slam från enskilda avlopp 2019-09-01 till och med 2024-08-31

SUN-2018/65

Beslut från arbetsutskottet, § 25, 2018-02-26
Tjänsteskrivelse 2018-02-13

14. Upphandling av behandling sorterat brännbart restavfall 2019-09-01 till och med 2024-08-31

SUN-2018/66

Beslut från arbetsutskottet, § 26, 2018-02-26
Tjänsteskrivelse 2018-02-13

15. Upphandling av behandling matavfall 2019-09-01 till och med 2024-08-31

SUN-2018/67

Beslut från arbetsutskottet, § 27, 2018-02-26
Tjänsteskrivelse 2018-02-13

16. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden 2017

SUN-2018/11

Beslut från arbetsutskottet, § 28, 2018-02-26
Tjänsteskrivelse 2018-02-19

17. Svar på medborgarförslag 2017:05 – Bygg en hundpark i Knivsta

SUN-2017/854

Beslut från arbetsutskottet, § 29, 2018-02-26
Tjänsteskrivelse 2018-02-14
Beslut från kommunfullmäktige, § 136, 2017-09-27
Medborgarförslag 2017-08-03

18. Svar på motion 2016:02 från (S) - Ansök om stöd för fler laddningsstationer

SUN-2017/41

Beslut från arbetsutskottet, § 30, 2018-02-26
Tjänsteskrivelse 2018-02-01
Beslut från kommunfullmäktige, § 25, 2016-02-10
Motion 2016-01-27

19. Svar på motion 2016:15 från Rolf Samuelsson och Kerstin Umegård (MP) - Utnyttja investeringsmöjligheter från Klimatklivet

SUN-2017/42

Beslut från arbetsutskottet, § 31, 2018-02-26
Tjänsteskrivelse 2018-02-13
Beslut från kommunfullmäktige, § 203, 2016-11-30
Motion 2016-11-25

20. Svar på motion 2017:10 från Anders Grönvall (S) - Infrastruktur för elbuss mellan Knivsta och Alsike

SUN-2017/937

Beslut från arbetsutskottet, § 32, 2018-02-26
Tjänsteskrivelse 2018-01-29
Beslut från kommunfullmäktige, § 150, 201
Motion 2017-10-19

21. Begäran om omprioritering av framtagande av detaljplaner på landsbygden

SUN-2018/129

Beslut från arbetsutskottet, § 33, 2018-02-26
Skrivelse (e-post) 2018-02-26

  • Senast uppdaterad 26 mar 2018