Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 16 april 2018, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

DAGORDNING

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Provtagningsprogram för Knivstaån och Valloxen
b) Svar på fråga från Kerstin Umegård (MP)
c) Allmän information

5. Anmälan av delegationsbeslut
Inga delegationsbeslut anmälda.

(Eventuella ordförandebeslut redovisas på sammanträdet. Förteckningar över beslut i bostadsanpassningsärenden finns tillgängliga på sammanträdet.)

SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUTSÄRENDEN

6. Avbrytande av plankostnadsavtal med Lidl Sverige AB
SUN-2018/171

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet, § 37, 2018-03-26
Tjänsteskrivelse 2018-03-13

7. Detaljplan för Ekeby 1:156 m.fl.
SUN-2017/39

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet, § 38, 2018-03-26
Tjänsteskrivelse 2018-03-21
Översiktskartor, osorterade

8. Nedsättning av planavgift för detaljplan Ängby industriområde Knivsta-Tarv 3:18
SUN-2018/175

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet, § 40, 2018-03-26
Tjänsteskrivelse 2018-03-14

9. Planärende Planändring Östra Brännkärr, avseende fastighet Vrå 1:392
SUN-2018/154

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet, § 41, 2018-03-26
Tjänsteskrivelse 2018-03-12
Plankarta 2018-01-29
Planbeskrivning 2018-04-04
Samrådsredogörelse 2018-02-12
Granskningsutlåtande 2018-03-14
Plankarta november 2001 (finns på hemsidan, ej med i utskick)
Planbeskrivning november 2001 (finns på hemsidan, ej med i utskick)

10. Namnsättning lekparker Knivsta och Alsike tätorter, Knivsta kommun
SUN-2018/763

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet, § 42, 2018-03-26
Tjänsteskrivelse 2018-03-05
Kartunderlag Alsike tätort
Kartunderlag Knivsta tätort

11. Uppdrag att ta fram program för utveckling av Knivsta och Alsike tätorter
SUN-2018/170

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet, § 43, 2018-03-26
Tjänsteskrivelse 2018-03-15
Projektplan 2018-03-15

12. Naturreservat Gredelby hagar – remittering av förslag
SUN-2018/177

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet, § 44, 2018-03-26
Tjänsteskrivelse 2018-03-19
Förslag till beslutshandling 2018-03-14 med bilagor

13. Svar på medborgarförslag 2018:01 – Inför kopplingstvång för hundar i Gredelby hagar

SUN-2018/83

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet, § 46, 2018-03-26
Tjänsteskrivelse 2018-03-13
Beslut från kommunfullmäktige, § 21, 2018-01-24
Medborgarförslag 2018-01-16

14. Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2019-2022 – svar till kommunstyrelsen
SUN-2018/95

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet, § 47, 2018-03-26
Tjänsteskrivelse 2018-03-16
Beslut från kommunstyrelsen § 18, 2018-01-05
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2018-01-22

15. Ekonomisk uppföljning per mars för samhällsutvecklingsnämnden 2018

Handlingen innehåller
Tjänsteskrivelse 2018-04-03
Driftbudget 2018-03

ÄRENDEN SOM BEREDS TILL KOMMUNSTYRELSEN

16. Medborgarförslag 2017:3 – Bygg en jordvall och ett bullerplank längs Gredelbyleden
SUN-2018/31

Handlingen innehåller
Beslut från arbetsutskottet, § 45, 2018-03-26
Tjänsteskrivelse 2018-03-13
Beslut från kommunfullmäktige, § 107, 2017-06-14
Medborgarförslag 2017-06-08

  • Senast uppdaterad 24 apr 2018