Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 24 september 2018, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

                                                                 

DAGORDNING

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

5. Anmälan av delegationsbeslut

Ärenden som bereds till kommunstyrelsen

6. Detaljplan för Alsike Nord etapp 2
SUN-2018/439

Handlingen innehåller:
Plankarta 2018-08-29
Planbeskrivning 2018-08-28
Behovsbedömning av MKB 2016-03-21
Länsstyrelsens yttrande 2016-04-05
Dagvattenutredning 2015-12-04
Dagvattenutredning, uppdaterad 2018-06-08
Dammdimensionering Alsike idrottspark 2018-01-08
Översvämningsutredning Pingla ström 2018-05-14
Naturvärdesinventering 2015-02-02
Inventering av groddjur i Alsike 2016-05-17
PM Geoteknik 2016-06-30
Markteknisk undersökningsrapport 2016-06-30
Trafikutredning 2016-09-26
Mobilitets- och parkeringsutredning 2018-08-22
Trafikutformning 2018-08-22
Riskutredning farligt gods 2018-01-08
Ljusutredning 2018-06-15
PM om VA-försörjning 2018-05-21
Gestaltningsprogram 2018-08-16
Rapport arkeologisk utredning 2016:02
Daylight study 2018-05-31


7. Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa
SUN-2018/432

Handlingen innehåller:
Beslut från arbetsutskottet 2018-09-11, § 78
Tjänsteskrivelse 2018-08-30
VA-taxa Knivsta 2019-01-01
Hemställan till kommunfullmäktige om ny taxa 2018-08-07
Tjänsteutlåtande till styrelse om ny taxa 2018-08-15
Svenskt Vatten taxerapport-2017-08-01


8. Antagande av detaljplan för förskola intill Boängsvägen
SUN-2018/427

Handlingen innehåller:
Beslut från arbetsutskottet 2018-09-11, § 79
Tjänsteskrivelse 2018-08-27
Planbeskrivning – antagandehandling 2018-08-29
Plankarta – antagandehandling 2018-03-12
Granskningsutlåtande 2018-06-04
Samrådsredogörelse 2018-02-27


Samhällsutvecklingsnämndens beslutsärenden

9. Revidering av samhällsutvecklingsnämndens delegationsordning
SUN-2018/433

Handlingen innehåller:
Beslut från arbetsutskottet 2018-09-11, § 80
Tjänsteskrivelse 2018-08-30
Förslag på reviderad delegationsordning med markerade ändringar 2018-08-30
Förslag på reviderad delegationsordning


10. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden (per augusti)
SUN-2018/9

Handling kommer senare

  • Senast uppdaterad 26 okt 2018