Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

                                                                

  • Tid: måndag 11 februari 2019, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

DAGORDNING

 

1.    Upprop 

2.    Justering av nämndprotokoll 

3.    Godkännande av dagordning

  4.    Information om arvodesreglementet

5.    Information om samhällsbyggnadskontoret och dess verksamhet 

6     Information om DP för Gredelby 7:1 mfl 

7.    Information om dialog 2 för detaljplan Alsike Nord etapp 2 

8.    Information efter samråd DP kv. Segerdal 

9.    Information om överklaganden av detaljplaner

10.  Information om Styrgrupp detaljplaneprogram 

11. Information från exploateringsenheten om markanvisningar mm

12.  Månadens innovation

 13.  Anmälan av delegationsbeslut 

  • Förteckning bostadsanpassningsbidrag 2018-11-01—2019-01-02
  • Förteckning över delegationsbeslut 2019-01-18—2019-01-24

  14.  Principer för pendlarparkering i Uppsala län, remiss från region Uppsala
SUN-2018/597

Handlingen innehåller:
 Tjänsteskrivelse 2018-12-19
Yttrande 2018-01-10
Följebrev 2018-12-03 med bilagor                      

15.  Färdplan för ett hållbart län åtgärder för minskad klimatpåverkan, remiss från Länsstyrelsen
SUN-2018/615

 Handlingen innehåller:
Tjänsteskrivelse 2019-01-31
Yttrande 2019-01-28
Missiv remiss 2018-12-14
Färdplan remissversion 2018-12-14 16.  Införande av taxa för uppställning av mobil matvagn på allmän platsmark

 16. Införande av taxa för uppställning av mobil matvagn på allmän platsmark
SUN-2019/51

Handlingen innehåller:
Tjänsteskrivelse 2019-01-18

17.  Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 2018
SUN-2019/26

 Handlingen innehåller:
Tjänsteskrivelse 2019-01-10
Internkontrollplan

18.  Samordnad upphandling hämtning hushållsavfall
SUN-2019/38 

Handlingen innehåller:
Tjänsteskrivelse 2019-01-21
Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner 2018-06-29

 19.  Samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsplan 2019
SUN-2018/10

 Handlingen innehåller:
Tjänsteskrivelse 2019-02-04
Förslag till verksamhetsplan

20.  Upphandling av drift och underhåll av gatubelysningsanläggning och allmän el
SUN-2019/60

 Handlingen innehåller:
Tjänsteskrivelse 2019-01-29

 
  • Senast uppdaterad 26 feb 2019