Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 03 juni 2019, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering av nämndprotokoll

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a.  Information om avlopp och reningsverkets kapacitet

b. Information om detaljplaner och tidplaner

c. Information om Alsike Nord etapp 2 samrådsredogörelse

d. Information om detaljplaneprogram för västra Knivsta samt norra Alsike

e. Information om Lötängen samråd (Handling)

f. Information om avfallsupphandling inkl. kommunikationsplan

g. Information om arvode framtidsseminarium 10 juni

 

5. Offentliga sammanträden för samhällsutvecklingsnämnden

SUN-2019/302

Tjänsteskrivelse 2019-05-23

6.  Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791 – antagande

SUN-2018/257

Tjänsteskrivelse 2019-05-07
Plankarta 2019-05-09, rev
Planbeskrivning 2019-05-06
Samrådsredogörelse 2019-01-29
Granskningsutlåtande 2019-05-06
Bullerutredning med bilagor 2018-09-24

7. Detaljplan för Vrå 1:64, Lilla Brännkärrsskogen m.fl

SUN-2019/280

Tjänsteskrivelse 2019-05-13
Plankarta 2019-05-13
Planbeskrivning 2019-05-13
Illustrationer 2019-05-02
Rapport dagvattenutredning 2019-04-18
PM Geotekning 2018-12-20
MUR geoteknik 2018-12-20
Trafikbullerutredning 2019-04-29
Solstudie 2019-05-02
Inventering och naturvärdesbedömning 2018-11
Kartläggning av barns närnatur 2016-12-20
Behovsbedömning 2018-10-16
Länsstyrelsens yttrande till undersökning 2018-11-14
Delkarta 2019-05-24

8. Svar på medborgarförslag 2018:08 – QR-kod för soptunnor och återvinningsstationer

SUN-2019/259

Tjänsteskrivelse 2019-04-11
Medborgarförslag 2018-09-06

9. Övertagande av väghållaransvar Björkkällevägen

SUN-2019/279

Tjänsteskrivelse 2019-05-10
Karta över del av Björkkällevägen 2019-05-20

10. Förordnande av parkeringsvakt

SUN-2019/287

11. Utökning av verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten, fastigheten Gredelby 2:114

SUN-2019/226

Tjänsteskrivelse 2019-05-09
Hemställan till KF 2019-03-25
Tjänsteutlåtande till KNIVAB 2019-03-06

12. Remissvar Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning

SUN-2019/228

Tjänsteskrivelse 2019-05-09 med bilagor

13. Remissvar Promemoria om förutsättningar för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt

SUN-2019/264

Tjänsteskrivelse 2019-05-09 med bilagor

14. Ekonomisk uppföljning per april för samhällsutvecklingsnämnden 2019

SUN-2019/04

Tjänsteskrivelse 2019-05-09
Resultatuppställning 2019-05-23
Investeringar 2019-05-09

15. Ekonomiskt åtgärdspaket för samhällsutvecklingsnämnden 2019

SUN-2019/218

Tjänsteskrivelse 2019-04-24

16. Namnsättning av gator och kvarter för detaljplan Centrala Ängby

SUN-2019/274

Tjänsteskrivelse 2019-05-09
Planbeskrivning

17. Anmälan av delegationsbeslut

Förteckning bostadsanpassningsbidrag 2019-04-01—2019-04-30
Delegationslista för Gräv och TA-tillstånd 2019-03-05—2019-04-30
Förteckning över delegationsbeslut, planenheten 2019-03-05—2019-04-26

  • Senast uppdaterad 11 jun 2019