Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 02 september 2019, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

DAGORDNING

1. Godkännande av dagordning

2. Justering av nämndprotokoll

3. Informationsärenden

a. Information om klottersanering i kommunen

b. Information om avloppsreningsverkets kapacitet

c. Information om strategi för utemiljöer

d. Information Provtagningsprogram och Lär känna Knivstaån

e. Information om upphandling avfall

f. Information om detaljplan Lötängen inför samråd

g. Information om detaljplan Alsike Nord etapp 2 inför granskning

h. Information om detaljplan Segerdal inför granskning

i. Information om detaljplan Fornåsa

j. Information om friytenorm

4. Anmälan av delegationsbeslut


- Förteckning bostadsanpassningsbidrag 2019-05-01—2019-05-31
- Förteckning bostadsanpassningsbidrag 2019-06-01—2019-06-30
- Förteckning bostadsanpassningsbidrag 2019-07-01—2019-07-31
- Delegationslista för Gräv och TA-tillstånd 2019-05-01—2019-05-31
- Delegationslista för Gräv och TA-tillstånd 2019-06-01—2019-07-31
- Delegationsbeslut Plankostnadsavtal södra Ar etapp, 2 2019-05-06


5. Detaljplan för kvarteret Takteglet, Gredelby 7:76 mfl
SUN-2019/413
Handlingarna innehåller:
Plankarta 2019-06-25
Planbeskrivning 2019-08-09
Undersökning enligt miljöbalken 2018-08-29
Länsstyrelsens yttrande på Undersökning enligt miljöbalken 2018-10-24 Bullerutredning inkl bilaga 2018-11-07
Dagvattenutredning 2019-02-04
Geotekniska förutsättningar 2018-11-14 Mark- och miljöteknisk utredning 2018-11-01 Riskutredning 2018-10-24


6. Ekonomisk uppföljning per juli för samhällsutvecklingsnämnden 2019
SUN-2019/04
Handlingarna innehåller:
Tjänsteskrivelse 2019-08-15
Sammanfattning 2019-08-15
Investeringar 2019-08-15


7. Revidering av internkontrollplan för kvalitet för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 2019
SUN-2019/15
Handlingarna innehåller:
Tjänsteskrivelse 2019-06-11
Internkontrollplan 2019-06-04


8. Revidering av VA-taxa
SUN-2019/415
Handlingarna innehåller:
Tjänsteskrivelse 2019-06-14 Hemställan till KF 2019-06-14
Protokoll från styrelsemöte med Knivstavatten 2019-06-13
https://roslagsvatten.se/sites/default/files/styrelseprotokoll_knivsta/styrelsemote-2019-06-13.pdf
Skrivelse till KNIVAB 2019-05-219. Svar på remiss Håbo översiktsplan

SUN-2019/336
Handlingarna innehåller:
Tjänsteskrivelse 2019-08-08
Yttrande från Knivsta kommun 2019-08-08 Inbjudan till att svara på remiss 2019-06-14 Missiv 2019-06-14
Utställningshandling 2019-06-14
Kortversion av utställningshandling 2019-06-14 Planförutsättningar 2019-06-14
Hållbarhetsbedömningar 2019-06-14
Samrådsredogörelse 2019-06-14 Knivstas svar i samrådet 2017-02-24


10. Sammanträdestider för samhällsutvecklingsnämnden 2020
SUN-2019/421
Handlingarna innehåller:
Tjänsteskrivelse 2019-08-09
Tidplan 2020
  • Senast uppdaterad 13 sep 2019