Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 26 april 2018, kl 10:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anna Eriksson, tel 018-34 71 52
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen samt cirkulering av delegationsbeslut.

 

4 - 19 Individärenden (sekretess)

 

20. Information om tillfälligt kommunbidrag till de kommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvar                     

 

Muntlig information från områdeschef myndighet.

 

21. Dialog med föreningen 18 plus i Knivsta                                                       

 

Muntlig information från föreningen 18 plus i Knivsta.

 

22. Information om budgetdag för socialnämnden 17 maj                                 

 

Muntlig information från socialchef.

 

23. Information om omorganisation av enheten för nyanlända                         

Muntlig information från områdeschef utförare.

 

24. Information inventering av personer med psykiska funktionsnedsättningar

                                                                                                                                  

Muntlig information från projektledare.


25. Information om uppdrag för strategiskt ledningsstöd 2018

 

Klicka på ärendets rubrik för följande handling:
Uppdragslista, 2018-04-13
Skriftlig information från verksamhetscontroller.


26. Avtal om ersättning för vård av utskrivningsklar patient under 2018         
SN-2018/113

 

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-04-12, § 35
Tjänsteskrivelse, 2018-03-23;
Avtal om ersättning för vård av utskrivningsklar patient under 2018

 

27. Revidering av kvalitetsdeklaration för personlig assistans, ledsagning, avlösning, kontaktpersoner och kontaktfamiljer på Enheten för stöd och service            
SN-2018/87

 

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-04-12, § 41
Tjänsteskrivelse, 2018-03-15;
Kvalitetsdeklaration för Enheten för stöd och service – personlig assistans m.m.

 

28. Revidering av kvalitetsdeklaration för Knivsta Boendestöd  
SN-2018/88

 

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-04-12, § 42
Tjänsteskrivelse 2018-03-23
Utkast till kvalitetsdeklaration 2017-12-01

 

29. Revidering av kvalitetsdeklaration för daglig verksamhet på Enheten för stöd och service 
SN-2018/89

 

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-04-12, § 43
Tjänsteskrivelse, 2018-03-13;
Kvalitetsdeklaration för Enheten för stöd och service – Daglig verksamhet

 

30. Handlingsplan efter uppföljning av enheten för stöd och service               
SN-2018/93

 

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-04-12, § 44
Tjänsteskrivelse, 2018-03-16;
Handlingsplan efter fördjupad uppföljning av Enheten för stöd och service, 2018-02-15

 

31. Svar på medborgarförslag om att Lyckträffens lokaler bör utökas             
SN-2018/49

 

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-04-12, § 45
Tjänsteskrivelse, 2018-04-19;
Svar på medborgarförslag, 2018-04-19;
Medborgarförslag, 2018-01-18;
Kommunfullmäktiges beslut § 21, 2018-01-24

 

32. Svar på motion 2017:11 – Kartlägg omfattning och konsekvenser av indragna eller nekade ansökningar av personlig assistans enligt LSS i Knivsta kommun     
SN-2017/312

 

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-04-12, § 46
Tjänsteskrivelse, 2018-04-17;
Motion 2017:11;
Remiss av motion, 2017-12-20

 

33. Ansökan om bidrag från Bris region mitt för år 2019                                    
SN-2018/21

 

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-04-12, § 47
Tjänsteskrivelse, 2018-03-27;
Ansökan om bidrag från Bris region mitt för år 2019

 

34. Samverkansavtal hjälpmedel i Uppsala län (HUL) 2018-2020
SN-2018/114

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-04-12, § 48
Tjänsteskrivelse, 2018-03-23;
Förslag till samverkansavtal avseende hjälpmedel i Uppsala län (HUL) 2018-2020;
Bilaga 1 - Priser 2018 - Kostnader för basutbud fördelat per kommun;
Bilaga 2 - Produkter inom HUL-samarbetet;
Bilaga 3 - Samarbetsbilaga HJÄLPMEDEL I UPPSALA LÄN (HUL) 2018-2020

 

35. Revidering av socialnämndens delegationsordning               
SN-2018/111

 

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-04-12, § 49
Tjänsteskrivelse, 2018-04-04
Förslag till ny delegationsordning för socialnämnden
Nu gällande delegationsordning för socialnämnden

 

36. Ekonomisk uppföljning per sista mars för socialnämnden 2018                 
SN-2018/4                                                                                           

 

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-04-12, § 50
Tjänsteskrivelse, 2018-04-17
Ekonomisk uppföljning per sista mars för socialnämnden 2018

 

37. Sammanträdestider för socialnämnden 2018 – revidering
SN-2017/118

Klicka på ärendets rubrik för följande handling:
Tjänsteskrivelse, 2018-04-19

 

38. Anmälan av delegationsbeslut                                                                        

 

 

  • Senast uppdaterad 28 jun 2018