Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 13 december 2018, kl 10:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anna Eriksson, tel 018-34 71 52
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)

Dagordning

1. Upprop
2. Justering av protokoll
3. Godkännande av dagordningen samt cirkulering av delegationsbeslut

4-14. Individärenden (sekretess)

Informationsärenden

15. Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

SN-2018/201

16. Eventuell revidering av riktlinjer för bedömning av ekonomiskt bistånd utifrån våldsbejakande extremism

SN-2018/298

Tjänsteskrivelse 2018-11-22

Beslutsärenden

17. Ekonomisk uppföljning per november månad för socialnämnden 2018

SN-2018/4

Handling senare.

 

18. Verksamhetsplan för socialnämnden för år 2019

SN-2018/6

Handling senare.

 

19. Internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter för 2019

SN-2018/9

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2018-11-29 § 114
Tjänsteskrivelse 2018-11-29
Internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2019
Tidplan för uppföljning av utförare i Knivsta kommun (VoO)
Riskanalys genomförd vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 29 november

 

20. Kvalitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt LSS inom Biståndsenheten

SN-2018/283

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2018-11-29 § 115
Tjänsteskrivelse 2018-10-26
Kvalitetsdeklaration


21. Kvalitetsdeklaration för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt SoL inom Vuxenenheten

SN-2018/284

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2018-11-29 § 116
Tjänsteskrivelse 2018-11-21
Kvalitetsdeklaration

 

22 Kvalitetsdeklaration för stöd till vuxna med missbruk enligt SoL och LVM inom Vuxenenheten

SN-2018/285

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2018-11-29 § 117
Tjänsteskrivelse 2018-11-21
Kvalitetsdeklaration


23. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 3

SN-2018/296

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2018-11-29 § 118
Tjänsteskrivelse 2018-11-27
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 2018-11-27

24. Dataskyddsombud för socialnämnden

SN-2018/241

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2018-11-29 § 119
Tjänsteskrivelse 2018-09-21

25. Anmälan av delegationsbeslut


Anmälnings- och informationsärenden cirkulerar vid sammanträdet.

  • Senast uppdaterad 14 dec 2018