Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

  • Tid: onsdag 12 juni 2019, kl 13:00
  • Plats: Adolfsbergsskolan
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

4. Plan för utbildningar på introduktionsprogram Sjögrenska gymnasiet

UN-2019/372

Tjänsteskrivelse 2019-05-28
Plan för utbildningar på introduktionsprogram

5. Svar på initiativärende angående ”byggprogram” i Knivsta gymnasieskola

UN-2018/261

Tjänsteskrivelse 2019-05-21
Initiativärende från (C) – byggprogram i Knivsta gymnasieskola

6. Svar på initiativärende angående mobilfri skola i Knivsta kommun

UN-2019/250

Tjänsteskrivelse 2019-05-21
Initiativärende från (L) – mobilfri skola i Knivsta kommun

7. Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning

UN-2019/338

Tjänsteskrivelse 2019-05-17
Förslag till delegationsordning 2019-05-17


8. Revidering av dokumentet Regler och avgifter för förskola, annan pedagogisk verksamhet och fritidshem

UN-2019/339

Tjänsteskrivelse 2019-05-17
Regler och avgifter för förskola, annan pedagogisk verksamhet och fritidshem – förslag 2019-05-17


9. Revidering av Riktlinjer för skolskjuts

UN-2019/340

Tjänsteskrivelse 2019-05-17
Riktlinjer för skolskjuts – förslag 2019-05-17
Skillnader skolskjutsregler 2012 och 2019


10. Återrapportering av Hjärtstenens förskolas vidtagna åtgärder efter tillsyn

UN-2018/487

Tjänsteskrivelse 2019-05-16
Rapport

11. Informationsärenden


a) Uppföljning resultat gymnasiet
b) Skolplaceringar förskoleklass, läsåret 2019–2020
c) Återrapportering Skolriksdag 2019
d) Aktuellt från förvaltningen

12. Anmälan av delegationsbeslut


  • Senast uppdaterad 19 jun 2019