Till undermeny Karta Kontakt

Krisberedskap

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Det kan till exempel vara långvarig kyla eller andra svåra väderförhållanden, längre strömavbrott, förorenat dricksvatten, störningar i datakommunikation eller större olycka som drabbar många. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning, därför är det viktigt att ändå vara förberedd och kunna hantera krisen.

Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste vara beredda att kunna klara sig själva en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du att klara dig under en kris, och också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.

Viktigast är att ha vatten, mat och värme och att kunna ta emot viktig information från myndigheter och medier.

Läs mer om hur du kan stärka din hemberedskap

Håll dig informerad

Vid en kris kan du använda dessa kanaler för att hämta information:

  • Ring 113 13, det nationella numret för att få information om allvarliga kriser

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

När det inträffar en stor olycka som myndigheterna behöver informera om används utomhussirener som sänder ut signalen viktigt meddelande till allmänheten. Utomhusvarningssignalen ljuder ihållande i sju sekunder med fjorton sekunders tystnad under minst två minuter.

När du hör sirenerna ska du: 

  • Gå inomhus
  • Stänga fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra. 
  • Du kan också följa Krisinformation.se via webb, app eller i sociala medier eller SVT för mer information.

Utomhussignalen ska alltid följas av ett meddelande i radion och på www.krisinformation.se.

Testas varje kvartal

Utomhussirenen testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

På www.krisinformation.se kan du läsa mer om VMA

Tre grundprinciper för samhällets beredskap

Utgångspunkten för samhällets förberedelser inför och hantering av en kris eller annan samhällsstörning är tre principer:

  • Närhetsprincipen – krisen ska hanteras så nära den vardagliga verksamheten som vanligt. Den som kan verksamheten och har kompetensen i vardagen ska också hantera verksamheten vid en krissituation.
  • Likhetsprincipen – vid en kris ska verksamheten skötas på samma sätt som i vardagen.
  • Ansvarsprincipen – den som är ansvarig för verksamheten i vardagen är ansvarig vid en kris.

Flexibel organisation

En svårighet i förberedelserna är att man inte vet hur krisen kommer att se ut, eller var den kommer att äga rum. Det är därför viktigt att arbeta för att skapa en flexibel och allsidig kommunal organisation. I den akuta fasen ska kommunens resurser kunna tas i anspråk för att klara den situation som uppstått. Det handlar framför allt om att personal ska kunna styras om och användas i en verksamhet som på grund av en kris behöver fler personer på plats.   

Krisledningsnämnd

I en kommun är det kommunstyrelsen och nämnderna som styr verksamheten. Dessa är jämställda och ansvarar var och en för sina verksamhetsområden.

Utöver den vardagliga politiska organisationen finns också en krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden sammankallas när en kris innebär så stora samhällsstörningar att den ordinarie organisationen inte fungerar tillräckligt effektivt, och har svårt att klara den akuta situationen. Krisledningsnämnden går då in och tar över ansvaret för hela eller delar av kommunens verksamhet.

Det är kommunstyrelsens ordförande som beslutar om kommunen ska gå upp i krisledningsnämnd. 

Krisledningsgrupp

Till sin hjälp har krisledningsnämnden en krisledningsgrupp som leder arbetet. Gruppen är sammansatt av tjänstemän och leds och sammankallas av kommundirektören. 

Krisledningsgruppen kan sammankallas såväl vid större som mindre kriser.  

Risk- och sårbarhetsanalys

En viktig del av kommunens förberedelser är en risk- och sårbarhetsanalys som löpande ses över och uppdateras.

  • Senast uppdaterad 25 maj 2018