Till undermeny Karta Kontakt

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Knivsta kommun verkar för ett öppet, tillgängligt och inkluderande samhälle. Utgångspunkten för arbetet är FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och Agenda 2030. 

 

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. Agenda 2030 syftar också till att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

 

I kommunen sker arbete med frågor som är grundläggande för att alla invånare ska kunna få sina mänskliga rättigheter uppfyllda.

Det handlar om att alla ska kunna få del av kommunens service och om arbete för att stärka integrationen och att bidra till jämlikhet, jämställdhet, mångfald och god folkhälsa. Viktiga delar i arbetet är ökad delaktighet och tillgänglighet.

Andra områden är HBTQ-frågor, icke-diskriminering och barns rättigheter.

De mänskliga rättigheterna och människors lika värde är grunden för ett socialt hållbart samhälle. Knivsta Vision 2025 innebär att Knivsta är en föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle.

  • Senast uppdaterad 13 dec 2018