Till undermeny Karta Kontakt

Hållbart företagande

Det är klokt att jobba aktivt med hållbar utveckling. Företag har stora ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster att göra. Knivsta kommun arbetar efter att skapa en livsmiljö som uppfyller krav på långsiktig hållbarhet, det vill säga social, miljömässig, och ekonomisk hållbarhet. Du kan även göra ett test på Klimatkontot för att se ditt klimatavtryck, länk i högerspalten. 

Hållbart företagande i korthet

  • Ta ansvar för hur ditt företag påverkar miljön, ekonomin, samhället och människor.
  • Arbeta långsiktigt med en helhetssyn som inbegriper ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.
  • Var transparent med att berätta hur dina beslut kan påverka andra människor, samhället i stort och miljön.
  • Ha etiska värderingar som bygger på ärlighet, rättvisa och integritet.
  • Lyssna på vad dina kunder vill ha. Engagera dig i dina anställa. Visa intresse för människor som påverkas av ditt företag.

Social hållbarhet


Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där vi strävar efter att det goda livet uppfylls för alla. Det handlar även om ett fungerande socialt liv där det finns service, mötesplatser och möjligheter för alla, där samhället är integrerat, tryggt, tillgängligt och jämställt och där det erbjuds delaktighet och inflytande
Du som är företagare i Knivsta kommun kan bidra till en socialt hållbar utveckling genom att:
  • anställa lokal arbetskraft
  • anställa personer med bristande utbildning eller fysiskt hinder. Det finns stöd och kompensation att få som överbryggar eventuella svårigheter.
  • erbjuda prao och praktikplatser åt ungdomar som behöver komma ut i näringslivet.

Vad kan just ni göra?


För att veta vilka områden som bör prioriteras i miljöarbetet, måste ni först ta reda på hur situationen ser ut idag. Det finns en länk till ett miljötest i högermarginalen. 
Gå igenom och diskutera frågorna nedan och skriv ned vad ni kommer fram till i miljöhandlingsplanen, ni finner mall på sådan i högermarginalen. 

Vilken miljöpåverkan har er verksamhet?
Beskriv kort vad ni gör i er verksamhet. Fundera sedan på vad det är ni gör i er verksamhet som påverkar miljön, både stort och smått. Det kan vara olika typer av direkt miljöpåverkan genom t.ex. det vardagliga kontorsarbetet, användning av transportmedel och maskiner, användning av kemikalier, osv. Det kan också handla om indirekt påverkan genom förmedling av information eller undervisning, inköp och upphandling, eller genom olika typer av fysisk planering.

Vad gör ni för miljöförbättrande åtgärder idag?

Beskriv vad ni i verksamheten gör redan idag som är bra för miljön. Även här kan ni beskriva både små och stora, direkt och indirekta, miljöförbättrande åtgärder.

Vad skulle ni kunna göra bättre?
Förhoppningsvis har ni nu några idéer om miljömål och miljöåtgärder som ni skulle vilja arbeta vidare med i er verksamhet. Det kan handla om allt från små förändringar i det vardagliga arbetet till långtgående visioner eller start av olika projekt. Gå gärna tillbaka och läs de lokala miljömålen igen, samt beskrivningen av er verksamhets miljöpåverkan för att få nya uppslag.

Skriv ned era miljömål och åtgärdsförslag utan inbördes ordning i handlingsplanen. Försök att beskriva miljöåtgärderna så konkret som möjligt.

Nu har ni förhoppningsvis formulerat en lista med en rad olika miljömål som ni skulle vilja jobba mot, och en hel del miljöförbättrande åtgärder som ni skulle kunna genomföra i er verksamhet. Välj ut en eller ett par åtgärder som ni tycker att det är rimligt att ni hinner med och har budget till under nästa år. Sätt en realistisk ambitionsnivå. Om det blir lättare att genomföra en åtgärd genom att dela in den i mindre delåtgärder, så bör ni göra det. Följ upp på årsbasis. 

 

 
  • Senast uppdaterad 21 feb 2018