Till undermeny Karta Kontakt

Näringslivsundersökningar

Det finns ett flertal organisationer som årligen undersöker hur näringslivet utvecklas nationellt, på länsnivå och på kommunal nivå. Undersökningarna handlar till exempel om företagens ekonomiska resultat, antal startade företag, hur företagen ser på framtiden och hur servicen från kommunen upplevs. En del mätningar har kommunen aktivt valt att delta i och andra genomförs automatiskt.

Nedan listas några av de mätningar som kommunen följer resultatet i och använder sig av i sitt utvecklingsarbete. I länkarna till höger kan du läsa mer om respektive undersökning.

Löpande Insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Löpande Insikt är en undersökning som mäter kommunens service i myndighetsutövning och genomförs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA). För kommunen är det ett viktigt verktyg som används för att utveckla verksamheterna och där målet är förbättrad service. Det är en enkätundersökning, som skickas ut digitalt till företag som nyligen haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. De myndighetsområden som Knivsta mäter är brandskydd, bygglov, livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Om du får enkäten skulle vi uppskatta om du tar dig att svara på frågorna. Dina svar behandlas konfidentiellt och presenteras i sammanställd form i maj månad varje år.

Nyföretagarbarometern

Nyföretagarbarometern presenterar information om nyföretagandet och statistik över antalet nyregistrerade företag i Sveriges alla län och kommuner. Nyföretagarbarometern är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum och Bolagsverket.

Småföretagarbarometern

Småföretagarbarometern baseras på småföretagares uppfattningar och förväntningar om konjunkturen och framtiden. Genomförs gemensamt av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

Sveriges bästa företagsklimat

Sveriges bästa företagsklimat är en undersökning som genomförs av Svenskt Näringsliv. De definierar och mäter företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Resultatet presenteras årligen dels i en nationell rankinglista över kommunerna och dels i lokala rapporter.

 

  • Senast uppdaterad 1 jul 2019