Till undermeny Karta Kontakt

Tillstånd, regler och tillsyn

Här ges en sammantagen presentation av tillstånd, regler och tillsyn som rör företag i Knivsta kommun.
Saknar du information om något tillstånd som du tror kommunen ansvarar för, skriv till knivsta@knivsta.se

Utöver de tillstånd och annat som kommunen beviljar kan du behöva tillstånd och annat från andra myndigheter. En bra vägledning till de viktigaste kraven som lagar och regler ställer på just din bransch får du på Verksamt.se där Skatteverket i samverkan med Tillväxtverket och Bolagsverket informerar om de viktigaste åtaganden för dig som företagare.

Avfall och återvinning

Klippkort ger företag möjlighet att lämna industri- och grovavfall på Knivsta kommuns återvinningscentral.

Alkohol, serveringstillstånd

Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller i andra slutna sällskap.

Brandfarliga och explosiva varor

Till brandfarliga varor räknas gaser som kan antändas i luft vid 20°C, vätskor med flampunkt upp till 100°C samt brandreaktiva varor. Fram till 1 september 2010 hanteras explosiva varor av polismyndigheten. Därefter tar Brandkåren Attunda över ansvaret.

Bygglov

Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till eller för att ändra en byggnad så att någon ny lokal tillkommer. Gällen även ändrad användning av en byggnad, liksom väsentlig ändring av en byggnads yttre utseende.

Cisterner

Anmälan/tillstånd/ krävs för cisterner för brandfarliga varor. Likaså ska en cistern som tas ur bruk anmälas till Knivsta kommun, Bygg & Miljö.

Cisterner, besiktning

Ägaren av en cistern som är i bruk ansvarar för att den regelbundet besiktigas.

Djurhållning

Djurskyddet togs år 2009 över av Länsstyrelsen från kommunerna

Dricksvatten, offentlig kontroll

Om din verksamhet omfattas av dricksvattenlagstiftningen måste du amäla om registrering till kommunen.

E-cigaretter

Du som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen. 

Folköl, försäljning och servering

För att få sälja folköl krävs att butiken är godkänd som livsmedelslokal för hantering av matvaror.

Efterbehandla eller gräva i förorenad mark

Om du planerar att gräva i förorenad mark, ska du anmäla det till Bygg- och miljökontoret

Förvärvstillstånd

Den som köpt, bytt till sig eller ärvt en fastighet i ett glesbygdsområde behöver i många fall ett förvärvstillstånd som söks hos länsstyrelsen.

Hygienlokaler

Anmäl innan du startar en verksamhet som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Gäller också bassängbad som används av många människor.

Köldmedier

Anmälan och kontroller för verksamheter som har kyl- och frysanläggningar

Lantbruk och hästgårdar

Miljöenheten i Knivsta har tillsynsansvaret och utför inspektioner på lantbruk och hästgårdar i syfte att kontrollera att miljöbalkens bestämmelser följs i verksamheterna.

Livsmedel

Alla livsmedelsanläggningar måste registreras alternativt godkännas innan de får tas i bruk.

Livsmedel, Avgifter för livsmedelskontrollen

Alla verksamheter som bedriver en livsmedelsverksamhet betalar årlig avgift baserat på verksamhetens art, omfattning och konsumentgrupp. Här kan du läsa om vilka avgifter som tas enligt livsmedelslagen.

Miljöfarlig verksamhet

Viss miljöpåverkande verksamhet kräver tillstånd eller särskild anmälan innan den får påbörjas eller förändras.

Miljöregler för företag

Företag agerar under särskilt lagansvar när det gäller miljö. Syftet är att bidra till en långsiktigt god hushållning av vår miljö och våra naturresurser.

Olje-/slamavskiljare

Om du ska installera en olje eller slamavskiljare så måste du göra en anmälan till Bygg- och miljökontoret, Knivsta kommun och invänta beslut om startbesked innan du kan påbörja installationen.

Receptfria läkemedel

Du som vill sälja receptfria läkemedel måste först göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Sanering av PCB

Fastighetsägare har ansvaret för att genomföra inventering och eventuell sanering av det miljö- och hälsoskadliga ämnet PCB.

Skyltning

Bygglov krävs för att sätta upp och väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom områden med detaljplan.

Systematiskt brandskyddsarbete

Alla som bedriver någons slags verksamhet i samhället måste ha ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och dokumentera det, enligt lagen om skydd mot olyckor.

Tobaksförsäljning

Den som säljer tobaksvaror ska från första juli 2019 söka om tillstånd hos kommunen, det gäller både permanent och tillfällig försäljning.

Torghandel

Tillfälliga tillstånd behövs för att använda gator, vägar och torg till exempelvis torghandel.

Ventilationskontroll, OVK

Husägare är skyldiga att med hjälp av en behörig kontrollant kontrollera att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande

Verksamhetslokaler, Skola, förskola

För att skydda människors hälsa ställs krav på vissa sorters lokaler och verksamheter. 
  • Senast uppdaterad 21 feb 2018