Till undermeny Karta Kontakt

Cisterner

Knivsta kommun har tillsynsansvar för cisterner 1-10 kubikmeter. Tillsynen sker enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Den som vill installera en cistern för brandfarliga varor ska skriftligen informera bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun innan cisternen tas i bruk om:

  • cisternen ligger i marken och innehåller mer än en kubikmeter dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja
  • cisternen rymmer 1-10 kubikmeter och finns utomhus ovan mark, samt innehåller dieselbrännolja eller eldningsolja
  • om du inom vattenskyddsområde planerar att hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska.

Det behövs ingen bygganmälan för att installera mindre cisterner som förser en villa med olja.

Mer information:
Brandkåren Attunda ger upplysningar om brandfarliga varor.
Tel: 08-594 696 00 

Övriga oljecisterner

För övriga cisterner innehållande bensin, etanol, fotogen och andra brandfarliga vätskor i mark och cisterner över tio m3 ovan mark gäller Sprängämnesinspektionens föreskrifter.

Sekundärt skydd

För att hindra förorening av mark och vatten bör alla cisterner med brandfarliga varor eller andra kemikalier vara försedda med sekundärt skydd. Ett sekundärt skydd kan bestå av en tät invallning av betong eller plåt/stål som rymmer tankens hela volym. Över den invallade cisternen ska det dessutom finnas ett skydd mot nederbörd, till exempel ett tak. Alternativt kan cisternen ha dubbla väggar.

Cistern som tas ur bruk

När cisternen tas ur bruk ska detta anmälas till Bygg- och miljökontoret, Knivsta kommun. Cisternen ska vara tömd och rengjord. Åtgärder ska vidtas så att cisternen inte kan fyllas på av misstag. Vissa nivåmätare kan innehålla kvicksilver. Dessa ska monteras bort och lämnas till miljöstation som farligt avfall.

Lagar och regler

Regler om informations- och anmälningsplikt och krav på återkommande kontroll av cisterner finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, NFS 2003:24. Se flik Lag och rätt på Naturvårdsverkets webbplats.

Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan

Den som inte anmäler sin verksamhet innan cisternen har tagits i bruk kan få betala miljösanktionsavgift. Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska risken för förorening förebyggas genom att man använder bästa teknik utifrån vad som är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.

Läs om vattenskyddsföreskrifterna för kommunens vattentäkter på Länsstyrelsens webbplats. Länkar återfinns till höger på sidan.

 

  • Senast uppdaterad 6 feb 2018