Till undermeny Karta Kontakt

Livsmedel

Särskilda regler för livsmedelsföretagare

Säljer, bereder, lagrar, Hanterar eller distribuerar du regelbundet livsmedel anses din verksamhet vara ett livsmedelsföretag. För att driva en livsmedelsverksamhet behöver du registrera den hos kommunen.

Vad är en livsmedelsverksamhet?

Vad som anses vara en livsmedelsverksamhet beror på vad för livsmedel du erbjuder, om arbetet är organiserat (har ett organisationsnummer) och hur ofta du driver verksamheten. Du behöver inte vara vinstdrivande för att klassas som livsmedelsföretagare. Dricksvatten och kosttillskott räknas också som livsmedel.

Anmäl din verksamhet till kommunen

Senast två veckor innan du startar, tar över eller kraftigt förändrar sortimentet, hanteringen i en livsmedelsverksamhet, ska du anmäla detta till miljöenheten. Det gäller:

 • Restaurang
 • Café
 • Butiken, butiker som säljer färdigförpackade livsmedel (även försäljning på nätet)
 • Mottagningskök
 • Kiosk
 • Tobaksbutik
 • Matmäklare och importörer (inom och utanför EU)
 • Lagrar livsmedel (med eller utan distribution)
 • Företag som ansvarar för märkning av livsmedel
 • Övriga verksamheter där man bereder, bearbetar eller behandlar livsmedel

Den som inte gör någon anmälan bryter mot livsmedelslagstiftningen, vilket kan leda till att din verksamhet förbjuds eller att du blir åtalad för brott mot livsmedelslagen.

Kokningsrekommendation för dig som har livsmedelsverksamhet

Har kokningsrekommendationer utfärdats för det dricksvatten du använder i din livsmedelsverksamhet? För dig som livsmedelsföretagare är det viktigt att följa Livsmedelsverkets rekommendationer vid kokning av vatten som används för mat och dryck - livsmedelslagstiftningen måste alltid följas även då det finns en kokningsrekommendation. Se Livsmedelsverkets kokningsrekommendationer i länken till höger. 

Ändringar eller upphörande av verksamhet

Om det sker än stor förändring i bolaget, lokalen eller i hanteringen ska detta anmälas till kontrollmyndigheten. Till detta kan blanketten till höger användas som heter anmälan ändring/upphörande. Det är verksamhetsutövarens skyldighet att se till att kontrollmyndigheten får information om ändringar som är väsentliga. Med stora förändringar men tex. Om bolaget blir uppköpt, läggs ner eller man bygger om i lokalen eller man utökar sin hantering.

Egenkontroll

Som ansvarig för en livsmedelsverksamhet behöver du ett system för egenkontroll; det är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet. Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och att informationen om varan är tillräcklig och korrekt. Egenkontrollen är företagets verktyg för kvalitetssäkring, och ett sätt att visa för tillsynsmyndigheten att din verksamhet följer gällande lagar och regler. Samt instruktioner för personalen att arbeta lika.

För att kunna visa att verksamheten uppfyller alla krav behöver du som företagare ha rutiner för till exempel personalens arbetskläder, vad som ska städas och när samt vilken temperatur som kylar och frysar ska hålla.

Kraven på den egna kontrollen varierar beroende på verksamhetens storlek och typ. Arbetar du ensam är det inte alltid nödvändigt att det finns skriftliga rutiner, men arbetar ni flera i verksamheten kan det vara bra så att alla vet vilka rutiner som gäller.

Följande grundförutsättningar måste alla livsmedelsanläggningar ha kontroll över:

 • utbildning
 • personlig hygien
 • vattenrengöring
 • skadedjursbekämpning
 • lokaler, utrustning och underhåll
 • Kontroll av temperaturer
 • mottagning av varor

För många är det dessutom aktuellt att kontrollera:

 • Kontroll av fordon
 • råvaror och förpackningsmaterial
 • säker hantering, lagring och transport
 • hantering och förvaring av avfall
 • HACCP – system för egenkontroll av kritiska kontrollpunkter
 • information och märkning
 • mikrobiologiska kriterier

Det måste också finnas rutiner för spårbarhet. Det ska vara möjligt att spåra ett steg bakåt och i vissa fall ett steg framåt i livsmedelskedjan.

Om livsmedelsanläggningen inte har kommunalt vatten finns det särskilda regler för egenkontroll och provtagning av dricksvattnet. 

För att göra en anmälan eller ändring av din verksamhet kan blanketter till höger användas.

Tillfällig försäljning av livsmedel 

Ska du sälja eller servera livsmedel vid en tillfällig plats såsom torghandel, evenemang eller markander behöver du inte göra en anmälan till miljöenheten. Detta för att du inte uppfyller kravet på kontinuitet (återkommande hantering). Man har dok alltid ett ansvar att de livsmedel som man säljer eller serverar ska vara säkra och hanterade på ett säkert sätt. Information om vad man ska tänka på vid dessa situationer har vi i en information som du hittar på höger sida under mer information. 

Du kan behöva söka tillstånd av andra enheter på kommunen eller polisen.

Fettavskiljare

Alla som bedriver livsmedelsverksamhet måste installera fettavskiljare med vissa undantag. Undantaget gäller de verksamheter som inte har fysisk hantering och bearbetning av livsmedel. Fett som hälls ut i avloppet skapar stora problem i avloppssystemet. Därför är det så viktigt att exempelvis restauranger, bagerier, konditorier, pizzerior, caféer, slakterier, storkök och gatukök installerar godkända fettavskiljare. 

Enligt livsmedelslagen får en fettavskiljare inte utgöra en hygienisk risk för livsmedelshanteringen. Det innebär att fettavskiljaren behöver placeras väl avskilt från förvaring och hantering av livsmedel. 

OBS! Tänk på att frityroljor ska återvinnas och inte hällas i avloppet, även om det är försett med fettavskiljare. Se mer information via länken från Roslagsvatten! 

 • Senast uppdaterad 8 jul 2019