Till undermeny Karta Kontakt

Livsmedel, Avgifter för livsmedelskontrollen

Alla livsmedelsföretag ska vara godkända eller registrerade. Riksdag och regering har bestämt att kostnaderna för livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter. Avgifter för livsmedelskontroll tas ut av alla som hanterar livsmedel.

Avgifter som kommunerna beslutar om är:

  • Avgift för registrering och godkännande av verksamhet.
  • Årlig kontrollavgift
  • Extra offentlig kontrollavgift

Avgifter för registrering

Kommunerna tar ut en engångsavgift för godkännande och registrering samt risklassning av verksamheten. För att kunna göra detta på ett bra sätt krävs att verksamheten har fyllt i blanketterna med fullständiga uppgifter.

Årlig kontrollavgift

Den årliga avgiften faktureras i början av året alltså ska de verksamheter som är registrerat 1 januari varje år betala den årliga avgiften. Upphör verksamheten innan dess ska kontrollmyndigheten få kännedom om detta. Blankett för ändring eller upphörande av verksamhet finns på höger sida. 

Kontrollavgiftens storlek varierar beroende på kontrollbehovet. Avgifterna är knutna till en riskklassningsmodell. Den tar hänsyn till:

  • Vilken verksamhet som bedrivs.
  • Vilka risker som är förknippade med livsmedlen och med hanteringen och hur stora riskerna är.
  • Antal portioner som serveras eller hur mycket livsmedel som tillverkas.
  • Om livsmedlen är riktade till känsliga konsumentgrupper, till exempel små barn eller sjuka som har nersatt immunförsvar.
  • Behovet av märkning och information om livsmedlen.
  • Erfarenheter, det vill säga hur företagaren sköter sin verksamhet. Om verksamheten fungerar väl och företagets egenkontroll av livsmedelshanteringen är bra behövs färre kontroller och avgiften blir därmed lägre. 

Ett företag som visar att man uppfyller lagstiftningens krav kan få minskad kontrolltid, efter beslut från kontrollmyndigheten. Ett företag som inte uppfyller kraven kan tvärtom få utökad kontrolltid.
Alla företag behöver inte kontrolleras varje år utan myndigheten kan på ett planerat sätt skjuta upp tiden för kontroll till efterföljande år. Myndigheten måste dock använda kontrolltiden för varje företag inom en treårsperiod.

Timavgift extra offentlig kontroll

Avgifter tas ut i samband med extra offentliga kontroller. Extra offentliga kontroller är de kontroller som görs om brister har upptäcks vid ett ordinarie, planerat, kontrollbesök och myndigheten måste komma tillbaka en extra gång för att kontrollera att bristerna är åtgärdade eller följa upp brister på något annat sätt.
Vid klagomål eller misstanke om livsmedelsfusk eller matförgiftning kan också extra offentliga kontroller göras.
Respektive myndighet beslutar själv om timtaxan. Det innebär att avgifterna kan skilja mellan olika kommuner.

Lagstiftning inom livsmedelsområdet

Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter lägger grunden för avgiftssystemet.

  • Senast uppdaterad 14 mar 2019