Till undermeny Karta Kontakt

Pågående upphandlingar

 

Alla kommunens upphandlingar, med undantag för direktupphandlingar, annonseras via upphandlingssystemet Kommers Annons och på kommunens webbplats. Det gäller även för de upphandlingar som kommunen deltar i men som genomförs av någon av kommunens samarbetspartners. Kommunen har etablerad upphandlingssamverkan med Uppsala kommun, Heby kommun, Tierps kommun, Östhammars kommun, Sandvikens kommun och Enköpings kommun.

Länk till Knivsta kommuns pågående upphandlingar finns i högerspalten under rubriken Externa länkar.

Även de kommunala bolagen Kommunfastigheter och Alsike Fastighetsaktiebolag annonserar sina upphandlingar via Kommers Annons och på Knivsta kommuns webbplats.

Länk till respektive företags pågående upphandlingar finns i högerspalten under rubriken Externa länkar.

Från år 2013 har kommunen rätt, men inte skyldighet, att tillämpa samtliga ramavtal som upphandlas av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI). Ambitionen är att använda dessa avtal i så stor utsträckning som möjligt. SKI upphandlar endast inom varu- och tjänsteområden som bedöms som lämpliga för nationell samordnad upphandling. Upphandlingarna föregås av noggranna marknadsanalyser där SKI säkerställer att de kan uppnå tillräcklig konkurrens inom det aktuella ramavtalsområdet och vilka regionala och lokala hänsyn som behöver tas för att uppnå den bästa möjliga lokala affären.

SKI annonserar sina upphandlingar på Opics webbplats, se länk i högerspalten.

Avseende upphandling inom IT och telekom deltar kommunen vanligen i Statens Inköpscentrals upphandlingar. De annonserar sina upphandlingar på Opics webbplats, se länk i högerspalten.

Direktupphandlingar
Direktupphandling är tillåtet om avtalsvärdet, eller kommunens samlade inköp av varor eller tjänster av samma slag, inte överstiger 586 907 kr under ett och samma år. Direktupphandlingar annonseras som regel inte öppet. Vid direktupphandlingar överstigande 50 000 kr ska dock, enligt kommunens riktlinjer för direktupphandling, om möjligt minst tre leverantörer bjudas in att lämna offert. Inbjudan skickas via e-post till utvalda leverantörer.
  

  • Senast uppdaterad 5 feb 2018