Till undermeny Karta Kontakt

Folkhälsa - Social hållbarhet

Social hållbarhet är en av tre dimensioner i hållbar utveckling. Ekologisk och ekonomisk hållbarhet utgör de övriga två dimensionerna. Alla tre perspektiv är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra.

Enligt Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är ett socialt hållbart samhälle "ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen."

I arbetet för social hållbarhet ingår exempelvis arbete med integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter och förebyggande verksamhet inom områden som alkohol och tobak, våld i närstående relationer, psykisk ohälsa, trygghet samt den sociala dimensionen i fysisk planering.

Innebörden är att alla invånare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, trosuppfattning eller funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att leva ett gott och hälsosamt liv i Knivsta kommun.

Arbetet sker utifrån nationella och regionala mål och strategier samt kommunens egna styrdokument. För att läsa mer följ länkarna i högerspalten.

Folkhälsa 

Folkhälsa är det allmänna hälsotillståndet i en befolkning. Det kan vara hälsotillståndet i befolkningen nationellt, i Uppsala län eller i Knivsta kommun. Folkhälsoarbete utgår från de faktorer i samhället och i människors levnadsvillkor som bidrar till hälsa eller ohälsa. Dessa faktorer kan delas in i:

  • Skyddsfaktorer - Bidrar till hälsa genom att öka en persons motståndskraft och kan förhindra eller dämpa effekten av riskfaktorer.
  • Riskfaktorer - Vissa omständigheter eller händelser som ökar sannolikheten för att utveckla ohälsa eller problembeteenden.

Mål för folkhälsoarbetet 

Övergripande mål för folkhälsoarbetet nationellt är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

De 8 målområdena för folkhälsa syftar till att tydliggöra vilka faktorer som är avgörande för att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen: 

1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

  • Senast uppdaterad 10 dec 2018