Till undermeny Karta Kontakt

Kommunens syn på utbyggnadsförslagen

Tågräls

 

Knivsta kommun är positiv till en utbyggnad av spårkapaciteten från två till fyra spår. Det möjliggör ökad kapacitet för pendeltågstrafiken och underlättar för kommunens många pendlare att välja tåget framför bilen. Fyra spår gör det också möjligt att bygga en station i Alsike, något kommunen önskat sedan lång tid tillbaka.

Sammantaget skulle fyra spår innebära att Knivsta kommun kan fortsätta att utvecklas på ett klimatsmart och långsiktigt hållbart sätt.

Ett villkor för utbyggnaden av spårkapaciteten är att Knivsta och Uppsala kommuner möter upp med ökat bostadsbyggande. Under hösten 2017 har frågan förhandlats mellan Knivsta kommun, staten och Region Uppsala. Den 18 december kunde ett avtal undertecknas som innebär att Knivsta kommun ska möjliggöra byggnation av 15 000 nya bostäder inom de kommande 40 åren, i utbyte mot en utbyggnad till fyra spår mellan Stockholm och Uppsala. 

De bostadsexploateringar som avses ska förläggas på mark som tidigare inte är planlagd och/eller bebyggd. Det handlar alltså inte om att förtäta redan bebyggda områden i tätorterna Knivsta och Alsike. Den övergripande planeringen för den framtida bebyggelsen i Knivsta och Alsike beskrivs i kommunens översiktsplan som fastställdes i december 2017. Översiktsplanen ligger, tillsammans med kommunens vision för framtidens Knivsta, till grund för det programarbete som inleddes sommaren 2018.

Här kan du läsa fullmäktigehandlingen om ny översiktsplan - (OBS: handlingen är omfattande och tar tid att ladda ner)

Hör kommunalråden berätta

På kommunfullmäktige den 27 september 2017 informerade kommunalråden Klas Bergström (M) och Peter Evansson (S) om fyra spår kopplat till ökat bostadsbyggande.

Via denna länk kan du lyssna. Klicka dig in under punkten 4a) Kommunalråden informerar

Den 13 december beslutade kommunfullmäktige att godkänna förslaget om ökat bostadsbyggande. Man fastställde också kommunens översiktsplan.

Via denna länk kan du lyssna till debatten

 

Par på café 

 

Fördjupning

Kommunens starka tillväxt sedan kommunbildningen 2003 visar att det är attraktivt att bo i Knivsta kommun. Det är positivt då ett ökat invånarantal lägger grunden för det som många önskar: Ett ökat kommersiellt utbud, fler arbetstillfällen och förbättrade kommunikationer. Kommunen har också genom sin tillväxt kunnat bidra med fler bostäder i Stockholm-Uppsalaregionen där det i dag råder kraftig bostadsbrist.

Knivsta kommun vill växa hållbart

De flesta av kommunens invånare i arbetsför ålder pendlar till arbete antingen i Stockholm eller i Uppsala. Många väljer tåget som färdmedel, vilket är mycket positivt ur klimat- och miljösynpunkt.

Sedan Knivsta kommun bildades har det varit viktigt att arbeta för fortsatta – och gärna fler – tågstopp i Knivsta. Ett positivt steg på vägen var när SL och UL slöt avtal om att Stockholmspendeln även skulle trafikera sträckan från länsgränsen Stockholm/Uppsala till Uppsala. Det förbättrade pendlingsmöjligheterna inte minst för dem som arbetar i Storstockholms norra delar.

Kommunen uttryckte tidigt en önskan om en järnvägsstation i Alsike. Det har hittills inte varit möjligt på grund av att det i dag enbart finns två spår som all trafik delar på - såväl pendeltåg och fjärrtåg som godståg. Med bara två spår måste antalet tågstopp minimeras.

 

 SL tåg under färd

Varför fyra spår

I takt med att allt fler vill bo i Knivsta är det viktigt att planera för ett klimatsmart och långsiktigt hållbart samhälle. Ett bra sätt är att i stationsnära lägen planera för bebyggelse av tätare karaktär. Det tar mindre mark i anspråk och ger möjligheter till pendling med kollektivtrafik istället för med bil. Men i och med att antalet invånare ökar, inte bara i Knivsta utan i hela Stockholm-Uppsalaregionen, ställs ökade krav på kapaciteten i transportsystemet. 

Det är Trafikverket som ansvarar för den nationella infrastrukturen. De ekonomiska resurserna är starkt begränsade i förhållande till de behov och önskemål som uttrycks nationellt, varför Trafikverket tvingas prioritera.

Grunden i deras planering finns i den nationella transportplanen som vart fjärde år fastställs av regeringen. Under arbetet med transportplanen har man funnit att en utbyggnad till fyra spår är viktigt för Stockholm-Uppsalaregionens fortsatta utveckling. Det är enbart en utbyggnad som kan möjliggöra nya stationslägen på Ostkustbanan genom Knivsta och Uppsala kommuner.

Så här skriver Trafikverket i den åtgärdsvalsstudie man gjort:

”ABC-stråket mellan Uppsala och Stockholm är en betydelsefull tillväxtmotor i Sverige. Resandet är stort och stråket fungerar som en länk mot Dalarna och norra Sverige. Kopplingen till Arlanda ger nationell och internationell tillgänglighet. Infrastrukturen längs stråket – Ostkustbanan, Arlandabanan och E4 – bidrar i hög grad till att integrera och utveckla Uppsala- och huvudstadsregionen och att stärka dess globala konkurrenskraft. I de regionala och nationella planerna för transportsystemet finns stråket med som en namngiven brist.”

Här kan du läsa åtgärdsvalsstudien

Förslaget om utbyggnad till fyra spår är villkorat. Det förutsätter att Knivsta och Uppsala kommuner möter upp med ökat bostadsbyggande. Man syftar här på det arbete som genomförs av regeringens samordnare för att få till ökat bostadsbyggande i regionen.

 

Kvällstrafik

Regionala samarbeten för förbättrad infrastruktur

När Knivsta kommun verkar för förbättrad infrastruktur kan det inte ske på egen hand. Det handlar oftast om regionala perspektiv som många gånger får återverkningar nationellt. Arbetet sker därför mestadels inom de samarbeten som finns inom Uppsala län, Stockholm-Uppsalaregionen och Mälardalsregionen.

Region Uppsala

Region Uppsala ansvarar för regional utveckling i länet avseende bland annat näringsliv, kompetensförsörjning och infrastruktur. Man arbetar för att länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer ska samverka i viktiga frågor som påverkar länets framtid och utveckling. Det regionala utvecklingsuppdraget kommer från riksdag och regering.

Det viktigaste styrdokumentet för det regionala utvecklingsarbetet är den Regional utvecklingsstrategin (RUS). Det är Region Uppsala som ansvarar för dokumentet som regelbundet omarbetas och förnyas. RUSen är en långsiktig strategi som handlar om hur organisationen Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och utveckla det geografiska området Uppsala län tillsammans med andra aktörer.

Här kan du läsa den regionala utvecklingsstrategin

Arlandaregionen

Sedan mer än tio år tillbaka arbetar kommunerna runt Arlanda med att utveckla och förstärka fördelarna med att ha en flygplats i regionen. I januari 2014 höjdes ambitionsnivån genom att Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner tillsammans med Swedavia tecknade en gemensam avsiktsförklaring för regionens utveckling. Sommaren 2016 ställde sig samtliga kommuner tillsammans med Arlanda Airport bakom en gemensam utvecklingsplan för regionen. För Knivstas del var det kommunfullmäktige som fastställde den delregionala utvecklingsplanen.

Här kan du läsa en kortversion av den delregionala utvecklingsplanen

Mälardalsrådet

Knivsta kommun är medlem i Mälardalsrådet. Det är en politisk samverkansorganisation som arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar region som är attraktiv att leva och verka i. Det övergripande syftet med Mälardalsrådet är att främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen, samt vara en mötesplats för folkvalda politiker och för möten mellan näringsliv, politik och akademi i storregionala utvecklingsfrågor.

En bättre sits

Sedan 2003 driver Mälardalsrådet inom ramen för ”En bättre sits” frågan om förbättrad infrastruktur inom Mälardalsregionen. Så här beskriver man sitt arbete: 

"I En bättre sits samarbetar sju län för att rätt nationella infrastruktursatsningar ska göras fram till 2030. Satsningar som gör att regionen och resten av landet kan fortsätta utvecklas. Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och konkurrenskraft."

  • Senast uppdaterad 29 jan 2019