Till undermeny Karta Kontakt

Hållbar utveckling

Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet mot en hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling då vi kan tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

 

Hållbar utveckling består av tre delar som är ömsesidigt beroende av varandra:

  • Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen.
  • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser.

Hållbar fysisk planering

Fysisk planering är ett viktigt verktyg för att uppnå en hållbar utveckling. Vid den fysiska planeringen tar man hänsyn till hur mark, vatten och bebyggd miljö används. Ur ett miljöperspektiv kan det handla om att bygga så att belastningen på mark, vatten och luft minimeras, att man hushåller med naturresurser, kretsloppsanpassar samhällsbyggandet, bevarar och utvecklar områden med skyddsvärda natur- och kulturmiljöer samt använder mark till det som den bäst är lämpad för.

 

Det finns ett tydligt samband mellan hälsa och miljö, så en hållbar utveckling innebär också att kommunen planerar för en god livsmiljö för sina invånare. Tätortsnära natur spelar en viktig roll för folkhälsan. Den inbjuder till fysisk aktivitet, som i sig är hälsofrämjande. Samtidigt har många studier visat på en rad andra positiva effekter för det psykiska välbefinnandet. Många djur använder dessutom tätorternas grönområden som skydd, bostad eller rastplats. Detta ger alla invånare möjlighet till naturupplevelser, vilket i förlängningen kan ge en grund för ett ökat engagemang för miljöfrågor.

 

Den fysiska planeringen ger till sist även förutsättningar för en hållbar energiförsörjning genom väl planerade bebyggelseområden och tekniska försörjningssystem, som i sin tur kan minska transportbehovet samt förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik.

 

  • Senast uppdaterad 22 feb 2019