Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplaner och program

Detaljplan

Detaljplanen är en planform som främst används inom de tätbebyggda delarna av kommunen. I planen ges rättigheter och skyldigheter beträffande mark- och vattenanvändningen för såväl, enskilda och företag som kommunen och staten.

Detaljplanens bestämmelser reglerar vad som ska vara park och gata, vilken mark som får bebyggas, hur höga husen får vara etc.

Detaljplanen är juridiskt bindande. Detaljplanen ges alltid en genomförandetid som kan variera mellan fem och femton år. Efter genomförandetidens utgång kan planen fortsätta att gälla. Om planen ändras eller upphävs kan det göras utan hänsyn till tidigare byggrätter och fastighetsägarna kan inte få skadestånd.

Program

Ett program, eller planprogram, anger utgångspunkterna och mål för planen. Programmet är föremål för samråd där fastighetsägare och andra får möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse.

Efter programsamrådet tar samhällsutvecklingsnämnden ställning till om arbetet skall fortsätta. Detta leder i så fall till ett planuppdrag. 

En detaljplan ska endast grundas på ett program om det anses nödvändigt för att underlätta planarbetet.

Information om vad som är på gång

Kommunen ger upplysningar om pågående program- och planarbete samt befintliga detalj- och översiktsplaner.

Om någon planerar ett bygge i ditt område kan du vända dig till Samhällsbyggnadskontoret för att få veta vad som händer och, om du så vill, också lämna synpunkter. 

Pågående förslag visas i utställningar i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18.

  • Senast uppdaterad 6 dec 2018