Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta centrum

Hyresrätter, bostadsrätter, seniorbostäder, smålägenheter. Företag, butiker, kontor. Skola, bussterminal, park och torg. Allt detta växer nu fram i tätorten Knivsta som alltmer utvecklas till en modern småstad.

Den centrala Högåsskolan har tagits i bruk och kommersiella verksamhetslokaler och ett antal flerfamiljshus har blivit färdiga. Kommunen har också färdigställt Klyvargatan och kringliggande park- och grönstråk. 

Klyvargatan löper diagonalt genom det framväxande centrumområdet och ansluter i ena änden till Knivstaån. Längs ån finns möjlighet till promenad genom grönområden med spännande djur- och växtliv. Den som önskar kan ströva vidare till Gredelby hagar och Trunsta träsk med tätortsnära våtmarker, hagar och ängar.

Stort intresse för Knivsta

Flera exploatörer är intresserade av att vara med och utveckla Knivsta centrum. I den tidiga dialogen med intressenter använder sig Knivsta kommun av markanvisningsavtal. Ett markanvisningsavtal innebär att kommunen under en begränsad avtalstid förhandlar med en intressent om en eventuell exploatering och etablering på tomtmark som ägs av kommunen. Under denna period förbinder sig kommunen att inte förhandla med någon annan om samma tomt. I övrigt innebär ett markanvisningsavtal inga förpliktelser, vare sig för säljare eller för köpare.

  • Senast uppdaterad 8 nov 2017