Till undermeny Karta Kontakt

Nydal, Knivstas nya stadsdel

År 2025 ska Knivsta kommun ha uppemot 25 000 invånare enligt den vision som kommunfullmäktige fastställde våren 2013. Många av de nya invånarna kommer att vara bosatta i den nya stadsdelen Nydal som kommer att växa fram i den södra delen av Knivsta tätort, på västra sidan om järnvägen.

Den framtida stadsdelen Nydal är strategiskt viktig och kommer att ha stor betydelse för Knivstas identitet. Mot den bakgrunden har kommunen med start 2014 arbetat med en vision för området. Under det arbetet genomfördes också en omfattande medborgardialog kring Nydal och Knivstas framtida utveckling. 

Visionen för Nydal fastställdes av kommunfullmäktige den 10 februari 2016: 

Vision för Nydal

Knivsta - där framtiden bor är en vision för Knivsta kommuns utveckling till 2025 och fastställd av kommunfullmäktige 2013.

Nydalområdet omfattar i dagsläget ett sparsamt bebyggt område väster om järnvägen i centrala Knivsta. Visionen för Nydalområdet har sin utgångspunkt i Vision 2025 för Knivsta kommun och dess fokusering på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Den slutrapport som överlämnats till fullmäktige april 2015 tjänar som inspiration men är inte styrande för det fortsatta arbetet.

De övergripande målen för utvecklingen av Nydalområdet är:

 • Nydal ska knytas till Knivsta centrum, med stationen som målpunkt
 • Hög grad av stadsmässig täthet och påtaglig tillgäng till grönstråk och grönområden. Denna tillgång är viktig för bland annat ekologisk och social hållbarhet och bör vara tillgänglig för alla inom och i närhet av området. Allt för att en hållbar stad ska utvecklas med goda möjligheter för människor att bo, vistas och verka i på lång sikt.
 • Utvecklingen sker med hänsyn till både Knivstas historia och en framtid med nya krav på samhället.
 • Variation av olika boendemöjligheter och service.
 • Skapa förutsättningar för ett utvecklat näringsliv.
 • En stad där det offentliga rummet håller hög arkitektonisk kvalitet, mångfald och variation.
 • Samla målpunkter och flöden av människor för att skapa möjlighet till möten och aktivitet.
 • Gång- och cykeltrafik ska upplevas säkert, tryggt och attraktivt till och från centrum, skolor och tågstation för alla.
 • Utgå från barns perspektiv och mänsklig skala. Plats för lek, idrott och kultur är viktiga delar i staden.
 • Hänsyn ska tas till hållbarhetsmål, energimål och andra strategier antagna av Knivsta kommun.
 • Nydal ska präglas av innovativa lösningar inom energi, miljö och mobilitet.
 • Rådighet för förnyade ställningstaganden vid olika tidpunkter ska eftersträvas.
 • I en första fas ska bostäder och lokaler för cirka 2000 personer erbjudas med början i de stationsnära lägena, längs Knivstavägen och angränsande områden samt industriområdet.
 • I framtagande av detaljplaneprogrammet utreds förutsättningarna för långsiktig planering gällande exploatering och infrastruktur för hela området.
 

Mer information

Mer information finns via länkarna till höger på sidan.

Vad händer härnäst?

Planprogrammet går ut på samråd 15 februari till och med 17 mars.

 

 • Senast uppdaterad 14 feb 2017