Till undermeny Karta Kontakt

Snöröjning och halkbekämpning

snöväg

 

Kommunen är väghållare för cirka 50 kilometer gator och vägar samt 30 kilometer gång- och cykelvägar i centralorten och i nya Alsike. Inom området finns det även kvartersgator som sköts av enskilda väghållare.

I övriga kommunen är Trafikverket väghållare för E4 samt riks- och länsvägar. Det finns också ett flertal enskilda väghållare för det mindre vägnätet.

Snöröjning
Gång- och cykelbanor, trappor samt de större huvudgatorna prioriteras, vilket betyder att bostadsgator blir färdiga sist. Alla gator ska dock vara åtgärdade senast åtta timmar efter att entreprenerörerna kallats in. Vid ihållande snöfall kan det dock dröja flera dygn innan all kompletterande snöröjning, isrivning och halkbekämpning är klar. Kommunens standard på vinterväghållningen finns beskriven i kommunens kvalitetsdeklarationer.

Halkbekämpning

För att minska halkrisken använder sig kommunen i allt större utsträckning av bergkrossmaterial. Av miljöskäl används salt endast på de högtrafikerade vägarna, vid busshållplatser samt vid besvärlig halka. Trafikanter uppmanas att ta hänsyn till väglaget, hålla rätt avstånd och hastighet.

Fastighetsägare är inte skyldiga att snöröja och halkbekämpa

Fastighetsägare inte längre skyldiga att snöröja och halkbekämpa gångbanor. Enligt beslut i Samhällsutvecklingsnämnden den 22 augusti 2016 är fastighetsägare inte längre skyldiga att snöröja och halkbekämpa gångbanor vid egen fastighet. Du kan underlätta arbetet för vår entreprenör genom att undvika att parkera längs med gatan intill gångbanan då det pågår snöröjning.

Tidigare år när fastighetsägaren har varit skyldig till att halkbekämpa gångbanor har kommunen försett medborgarna med sand som man har kunnat hämta vid specifika sandupplag. Detta är längre inte tillåtet då kommunen har tagit över gångbanorna.

Tänk på sophämtarens arbetsmiljö
Glöm inte att snöröja och halkbekämpa vid sopkärlen. Det är även viktigt att kärlets handtag står i dragriktningen på hämtningsdagen, i annat fall finns det risk för att sophämtningen uteblir.

Bilägare

Kommunen ber alla att respektera gällande och tillfälliga parkeringsförbud i samband med snöröjning. Underlätta arbetet genom att undvika att parkera längs med gatan då det pågår snöröjning. Parkera inte bilen på samma ställe längre än det är tillåtet.

Klagomål och synpunkter

Vår förhoppning är att kommuninvånarna ska vara nöjda med vinterväghållningen, så hjälp oss att rapportera om du tycker att något inte är av önskad kvalitet.

Akuta ärenden under ordinarie arbetstid

Kontakta Kontaktcenter Knivsta telefon 018-34 70 00.

Övrig tid
Vinterjouren beredskapshavare, telefon 070 246 00 93.
Trafikverket, driftområde Uppsala, nås på telefon 0771-92 19 21.

  • Senast uppdaterad 23 apr 2019