Till undermeny Karta Kontakt

Naturområden och naturreservat

I Knivsta kommun finns en rik och inbjudande natur med sjöar, skogar och ett rikt jordbrukslandskap. Inne i tätorten Knivsta finns stränder, skogsområden och ålderdomliga ängs- och hagmarker lätt tillgängliga nära centrum - bland annat naturreservatet Gredelby hagar och Trunsta träsk.

 
Alasjön. Foto A Blom

Alasjön och Garnsviken

Sjön är en av Knivstas främsta fågellokaler. Många fåglar rastar här under vår och höst och vassen erbjuder fina häckningslokaler.

 
Paddling. Foto J Edling

Edasjön och Norrsjön

Vid Eda lägergård finns en allmän badplats med brygga och grillplats, här kan man vandra längs med sjöarna på stigar eller paddla.

 
Fågelholkar

Fågelholkarna i Gredelby hagar, Trunsta träsk och Solhagen


I Gredelby hagar och Trunsta träsk finns cirka 125 holkar uppsatta för göktyta, stare, talgoxe, blåmes, entita, rödhake, svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, trädkrypare, svartmes, talltita, koltrast, tofsmes och knipa.

Forsbyån. Foto J Edling

Forsbyån

På våren är forsen bred och brusande och under sommaren lugn och mörk. Här passerar Upplandsleden, och en grillplats finns i ravinen. En enkel bro över ån gör vandringen enklare.

 
Gredelby hagar. Foto J Edling

Naturreservatet Gredelby hagar och Trunsta träsk

Naturreservatet Gredelby hagar och Trunsta träsk är ett område med höga naturvärden och fina rekreationsmöjligheter strax norr om Knivsta. Hagarna ner mot Trunsta träsk är historiska jordbruksmarker, med flertusenåriga spår av åkrar och hägnader. 

Pinglaström, Knivstaån och Lövstaån. Foto J Edling

Pinglaström, Knivstaån och Lövstaån

Ån som byter namn flera gånger. Pinglaström inne i Lunsenområdet byter namn till Knivstaån när den passerar genom Knivsta tätort och slutligen till Lövstaån, som mynnar ut i Garnsviken som är en del av Mälaren.

 

Kungshamn-Morga. Foto J Edling

Kungshamn-Morga

Här öppnar sig Mälarnaturen, med en varierad landskapsmosaik; åkrar och bergknallar, grunda vassbevuxna vikar och branta bergspartier. I den norra delen av Ekoln ligger naturreservatet Kungshamn-Morga. Inom naturreservatet kan man få uppleva orörda naturskogar med stora lövträd och resliga tallar i jätteformat.

Laggagrottan

Det som först upplevs som ett litet berg visar sig vara en spännande kulle full av hål och sprickor. Ett större hålrum mellan stenblocken kallas Laggagrottan. Om man kryper in genom den trånga ingången kommer man in i en hemlighetsfull grotta inne i kullen. 

 

Tallskog foto

Moralund

Området består av gammal barrblandskog med många grova tallar och granar som är upp till 250 år gamla. Det är ett härligt strövområde där marken täcks av mossa, blåbärsris och omkullfallna döda träd som har fått ligga kvar där de en gång fallit.

 

Säbysjön. Foto IM Söderberg

Säbysjön

Sjön ligger i en mycket vacker omgivning, där Noors slott skymtar mellan buskagen i norra delen av sjön. Betesmarker och lummig ädellövskog omger sjön på bägge sidor.

 
Tackor i Solhagen. Foto J Edling

Solhagen

Området har höga naturvärden med många så kallade betesgynnade växter, som kräver markskötsel för att inte konkurreras ut av andra arter. Hagen har efter skötselåtgärderna förvandlats till en öppen och solbelyst vacker glänta med betande djur, och namnet Solhagen känns nu alldeles rätt!

 
Storån

Storån

På vårar och höstar svämmar ån ofta över och då flockas stora mängder änder, gäss och vadare. På vintern lockar platsen bland annat småfågelflockar och olika rovfåglar. Storån har även höga naturvärden i själva vattendraget, och i sjösystemet som ån tillhör finns sällsynta och hotade arter.

 
Tomta sjön

Tomtasjön

Här kan man gärna stanna till och betrakta den vidsträckta utsikten av det omgivande odlingslandskapet. I den norra delen av våtmarken finns också ett äldre fågeltorn. Tomtasjön är välkänd bland fågelskådare.

Urberget. Foto A Blom

Urberget

Efter en kort men brant promenad uppför berget hittar man en bergknalle varifrån man får den mest milsvida utsikt över Långhundraleden, Laggaslätten och ända bort till Uppsala.

 
Valloxen. Foto J Edling

Valloxen

Oavsett om du är ute efter ett svalkande dopp eller en uppfriskande promenad så är området kring sjön ett härligt utflyktsmål. På vintern är det populärt att använda sjön för att åka skridskor och pimpla fisk, en skridskobana brukar plogas på Valloxens västra del. 

 

  • Senast uppdaterad 7 maj 2019