Till undermeny Karta Kontakt

Förskola och barnomsorg

Barn i förskola. Foto IM Söderberg

Förskoleverksamhet drivs i både kommunal och fristående regi. Reglerna för att få och nyttja en plats för sitt barn är samma för alla verksamheter som får kommunala bidrag.

Förskoleverksamhet 15 år

Förskoleverksamhet omfattar verksamhet för: 

  • alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år
  • barn som fyllt ett år vars föräldrar arbetar, är arbetssökande eller studerar
  • barn med behov av särskilt stöd
  • barn som fyllt ett år och som kan behöva plats för sitt eget behov
  • barn till föräldralediga med yngre syskon kan vistas på förskolan tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka

Allmän förskola

Alla barn har från september det år barnet fyller tre år rätt till avgiftsfri placering på förskola. Denna placering kallas "allmän förskola ". Verksamheten omfattar 525 timmar om året, 15 timmar per vecka mellan kl 08-11. Placeringen är styrd till skolans läsårstider med samma lov och helgdagar under läsåret. Mer information om allmän förskola och hur du ansöker finns i länken till höger.

Anmälan kan göras via webben.

Pedagogisk omsorg

Begreppet pedagogisk omsorg innefattar bland annat familjedaghem, olika typer av flerfamiljslösningar samt andra nya tidigare oprövade former.

Avgifter och regler

Avgiften för barn inom förskola 1-5 år, liksom avgiften för barn med fritidshem, beräknas på familjens gemensamma inkomst före skatt. Knivsta kommun tillämpar maxtaxa.

Taxan i korthet:

  • Barn inom förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshem betalar full avgift oavsett vistelsetid
  • Avgift för fritidshem erläggs med full avgift inom maxtaxans ram
  • Avgifterna erläggs tolv månader per år.

Placering

Plats inom förskoleverksamheten, pedagogisk omsorg och fritidshem ska erbjudas så nära barnets eget hem som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser. Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavarens önskemål. Knivsta kommun strävar efter att all placering i förskoleverksamhet och fritidshem ska ske på ett sådant sätt att den innebär största möjliga kontinuitet och trygghet för barn och föräldrar.

Mer information

Läs mer om regler riktlinjer och taxor via länken till höger: "Avgifter & Regler".

Start av fristående förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg 

Den som vill starta fristående förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg i Knivsta kommun kan göra det med rätt till ekonomiskt bidrag från kommunen för de barn som deltar i verksamheten – det råder så kallad fri etableringsrätt. Dock krävs det att verksamheten lever upp till de krav som ställs i lagar och förordningar vad gäller kvalitet och säkerhet inom verksamheten. Ansökan om godkännande görs hos kommunen.

Mer information finns via länk i högerspalten.

Planeringsdagar 2019/20 för Knivstas kommunala förskolor


Måndag 2019-08-12           
Tisdag   2019-08-13

Onsdag 2020-01-08
Onsdag 2020-06-10

 

  • Senast uppdaterad 2 sep 2019