Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Livsmedelskontroll

Alla livsmedelsföretag ska vara godkända eller registrerade. Riksdag och regering har bestämt att kostnaderna för livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter. Avgifter för livsmedelskontroll tas ut av alla som hanterar livsmedel.

Kontroll är myndighetens ansvar

Kontrollmyndigheternas uppgift är att kontrollera om lagstiftningen följs och se till att livsmedelsföretagare följer den. Det är uppdraget livsmedelskontroll.

Livsmedelskontrollen ska i allmänhet utföras med lämpliga kontrollmetoder. Det ställs bland annat krav på regelbundna offentliga kontroller och med lämplig riskbaserad frekvens för att identifiera eventuella överträdelser av lagstiftningen, som begåtts genom bedrägligt eller vilseledande agerande. Några exempel på kontrollmetoder som anges är revision, inspektion, provtagning och analys samt kartläggning.

Kontrollmyndigheten ska agera opartiskt, på sakliga grunder och utgå från lagstiftningen i sina bedömningar.

Hur ofta varje anläggning besöks beror på hur stor och hur riskfylld verksamheten bedöms vara, men i genomsnitt en kontroll per år för en normal verksamhet. Denna regelbundna kontroll kallas för planerad kontroll och görs oftast som oanmälda inspektioner. Kontroller ska alltid dokumenteras skriftligen i pappersform eller digitalt. Dessa rapporter blir en allmän handling och kan begäras ut från kommunens register.

Målet är att konsumenterna ska få säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller samt att informationen om maten är enkel att förstå.

Många gånger behöver vi hjälp av våra invånare att utföra våra uppdrag genom anmälan om matförgiftning, otillräcklig märkning och dålig hantering som inkommer. Ett klagomål kan framföras till miljöenheten i Knivsta Kommun. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte skickar med dina kontaktuppgifter. Om du är anonym kan du inte få någon återkoppling i ärendet

Myndigheten kan vidta åtgärder

Om kontrollmyndigheten finner att en företagare av olika anledningar inte följer reglerna ska myndigheten vidta åtgärder. De vanligaste åtgärderna är ett föreläggande som kan förenas med ett vite, begränsa verksamheten eller förbjuda verksamheten. Kontrollmyndigheten kan också åtalsanmälan verksamheten. Efter åtalsanmälan gjorts sköts den rättliga processen av polisen/åklagare. I vissa fall har kontrollmyndigheten skyldighet att åtalsanmäla.

Kontrollmyndigheten kan från och med 1 januari 2019 utfärda sanktionsavgifter för mindre överträdelser. Detta kan till exempel vara om företagaren startar en verksamhet utan att anmäla eller ansöka om det hos sin kontrollmyndighet.

Myndigheten har informationsskyldighet

Myndigheten har också en informationsskyldighet gentemot företagarna och allmänhet vid sidan om kontrolluppdraget. Dessa två uppdrag går till viss del i varandra, men det finns också anledning att se dem var för sig. Då detta kan bli en svår balansgång kan företagarna förvänta sig att få allmän information men inte specifikt i ett ärende eller fall då detta strider mot kontrolluppdraget. Enligt 2017/625 ställs krav på att kontrollmyndigheter ska jobba med öppenhet och transparens och ska offentliggöra verksamhetens kontroller och resultat från dessa kontroller.

I tabellen nedan hittar du redovisande siffror från utförda uppdrag 2019 i Knivsta kommun. Scrolla för att se hela tabellen när du surfar på mobilen.

Utförda uppdrag i Knivsta kommun år 2019

Typ av verksamhet

Antal

Kommentarer

Antal registrerade verksamheter
totalt

149

Detta är alla verksamheter som hanterar livsmedel eller tillhandahåller dricksvatten.

Anläggningar som upphört

13

Detta kan vara ombildade bolag eller verksamheter som upphört med sin verksamhet.

Nya anläggningar

25

Verksamheter som startat i Knivsta eller ombildade bolag.

Antal föranmälda kontroller

10

Vissa kontroller måste vara föranmälda såsom nystartade eller revisioner.

Antal oanmälda kontroller

69

Enligt lag ska största delen av kontrollerna utföras oanmält.

Antal myndighetsåtgärder

4

En myndighetsåtgärd kan vara ett föreläggande som kan vara förenat med ett vite. Det kan också vara ett förbud eller en begränsning av en verksamhet. Det kan vara olika typer av sanktioner. Det är endast den juridiska åtgärden som redovisas här.

Myndigheten kan också genom uppföljande kontroller kräva rättelser men de ingår inte i denna redovisning.

Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter lägger grunden för avgiftssystemet.

Avgifter när det gäller kontroll som kommunerna beslutar om är:

  • Avgift för registrering och godkännande av verksamhet.
  • Årlig kontrollavgift
  • Uppföljande kontrollavgift

Taxor och avgifter

Läs mer

Tillstånd, regler och tillsyn

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 april 2020