Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Särsta 3:122, ändring av detaljplan

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat om granskning för planförslaget. Granskning pågår mellan 5 februari till och med 26 februari 2024.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i granskningsskede.

Status

Planen var ute på samråd 13 februari till 13 mars 2023. Inkomna yttranden har bearbetats och besvaras i samrådsredogörelsen samt inarbetats i granskningshandlingarna. Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat om granskning för planförslaget. Granskning pågår mellan 5 februari till och med 26 februari 2024.

Diarienummer: SBK 2022/004

Områdesbeskrivning

Planområdet består av fastigheten Särsta 3:122 och ligger i de östra delarna av Knivsta tätort som utgörs av villabebyggelse.

karta över var Särsta 3:122 ligger

Planområdets läge i Knivsta tätort är inringat på kartan.

Syfte

Planarbetet syftar till att möjliggöra en avstyckning av fastigheten. Planområdet omfattar en kuperad fastighet som innefattar en tvåplansvilla i suterräng och trädgård.

Planområdet innefattar endast kvartersmark och bibehåller gällande användningsområde som bostad. Ingen ändring av användningsområde görs. Befintlig villa med komplementbyggnad planeras att bevaras.

Planförfarande

Planläggningen sker som en ändring av detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och med den tillhörande planbeskrivningen.

Vill du lämna synpunkter?

Skriftliga synpunkter lämnas senast 26 februari 2024 antingen via e-post till knivsta@knivsta.se eller via post till:

Knivsta kommun
Plan- och geodataenheten
741 75 Knivsta

Ange diarienummer SBK-2022/004. Ange gärna namn och i de fall det finns, fastighetsbeteckning. Observera att ditt yttrande blir en allmän handling och hanteras enligt GDPR.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 februari 2024