Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Det här är en översiktsplan

Alla Sveriges kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är kommunens övergripande styrdokument för hur den fysiska planeringen ska se ut i kommunen.

Vad är en översiktsplan?

Alla Sveriges kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är kommunens övergripande styrdokument för hur den fysiska planeringen ska se ut. Den är en vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen handlar om frågor som exempelvis var i kommunen vi ska bygga, var vi behöver dra fram nya vägar, var och hur vi ska skydda och utveckla intressanta områden, var vi behöver reservområden för framtiden och hur stads- och landsbygden på lång sikt ska utvecklas.

Planens omfattning är heltäckande, vilket innebär att den ska inkludera hela kommunens geografiska utbredning och ska förutom att redovisa utvecklingsområden även redovisa vilka områden som ska bevaras. För att främja en hållbar utveckling och lyfta frågor som är viktiga för kommunen används översiktsplanen för att redovisa övergripande visioner och strategier.

Översiktsplanen är inte bindande men ska vara vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den ska även spegla den politiska majoritetens uppfattning och vision.

En översiktsplan ska enligt Boverket alltid vara aktuell och vara anpassad efter samhällets snabba förändringar. Då översiktsplanen ska spegla den politiska majoriteten ska kommunfullmäktige under varje mandatperiod pröva om den fortfarande är aktuell.

Processen för att revidera eller ändra översiktsplanen

När kommunen ska revidera översiktsplan eller göra ändringar sker det enligt en viss process.

Processen är reglerad i Plan- och bygglagen och börjar med att kommunen tar fram ett genomarbetat planförslag. Förslagets innebörd och konsekvenser redovisas tillsammans med skälen för det och planeringsunderlag av betydelse.

Kommunen samråder kring förslaget med föreningar, intresseorganisationer och medborgare med flera. Kommunen ska också föra en dialog med länsstyrelsen och andra kommuner som är berörda av förslaget. Resultatet av samrådet och kommunens ställningstagande till framförda synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse.

Det bearbetade planförslaget ställer sedan kommunen ut i minst två månader. Länsstyrelsen ska nu lämna ett granskningsyttrande som läggs till översiktsplanen vid antagandet. Du som vill lämna synpunkter på översiktsplanen ska göra det skriftligen senast nu under utställningstiden. Efter utställningen sammanställer kommunen synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Slutligen fattar kommunfullmäktige beslut om att anta översiktsplanen.

Överklaga översiktsplanen

Om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten i Uppsala. Viktigt att notera då översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan själva innehållet i översiktsplanen inte överklagas utan endast processen att ta fram översiktsplanen.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023