Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Lantbruk

De nationella miljömålen "Ingen övergödning" samt "Giftfri miljö" är vägledande för miljöenhetens och verksamhetsutövarnas gemensamma ansvar för att förverkliga en hållbar utveckling inom lantbruksnäringen.

Tillsyn

Miljöenheten i Knivsta har tillsynsansvaret och utför inspektioner på lantbruk och hästgårdar i syfte att kontrollera att miljöbalkens bestämmelser följs i verksamheterna.

Även verksamhetsutövare har ett ansvar, och det är viktigt att alla som bedriver en verksamhet respekterar miljöbalkens hänsynsregler. Grundläggande gäller att alla som bedriver en verksamhet ska skaffa sig den kunskap som behövs för att förhindra att människors hälsa och miljö utsätts för en negativ påverkan.

Lantbrukstillsyn

Se kommunens samlade information om lantbrukstillsyn.

Tillstånd och anmälan

Verksamheter med mer än 400 DE (djurenheter) kallas för B-verksamheter och dessa kräver tillstånd av länsstyrelsen.

Verksamheter med mer än 100 DE kallas för C-verksamheter och dessa är anmälningspliktiga. Anmälan skickas till Knivsta kommun.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Pdf, 339.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga verksamheter kallas för U-verksamheter och dessa är varken anmälningspliktiga eller behöver beviljas tillstånd. Däremot har dessa verksamheter samma skyldighet att följa miljöbalken och de förordningar och föreskrifter som berör verksamheten.

Inspektion

I stort sett alla verksamheter med gödselhantering utgör föremål för tillsyn. Även gårdar med endast två hästar kan innebära en risk för miljön. Många små anläggningar inom ett område kan ha samma miljöpåverkan som en stor anläggning, och därför är det viktigt att ställa krav även på mindre verksamheter.

Vid en rutininspektion av miljöskyddet på ett lantbruk eller en hästgård kontrolleras främst gödselhanteringen. För att förhindra näringsläckage till mark och vatten ska gödsel förvaras på en tät plats. Utöver gödselhantering kontrolleras även kemikaliehantering (inklusive bekämpningsmedel), avfallshantering samt förvaring av cisterner.

Nedgrävning av död häst eller sällskapsdjur

För att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Grundregeln när ett större djur dör eller avlivas är att det ska skickas för destruktion för att undvika smittspridning, men det är även i vissa fall möjligt att begrava det på egen mark.

Det är tillåtet att gräva ner en självdöd eller avlivad häst eller sällskapsdjur på egen mark (eller annans mark efter tillstånd från denne). Från och med den 1 februari 2015 krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för detta.

Kontakta miljöenheten

Du som djurägare behöver kontakta bygg- och miljökontoret för att tillsammans välja ut en lämplig plats fö nedgrävningen med hänsyn till skydd för miljö och människors hälsa.

Nedgrävningen ska också följa de anvisningar som kommunen lämnar om till exempel nedgrävningsdjup och avstånd till bland annat vattenbrunnar.

Här anmäler du om nedgrävning av dött djur Pdf, 326.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kontaktar miljöenheten via Kontaktcenter Knivsta, tel 018-34 70 00 eller via e-post till miljoenheten@knivsta.se

E-tjänster och blanketter

OBS! Alla Bifogade handlingar till ansökan/anmälan bör vara i pdf-format.

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 mars 2024