Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

01 juni 2020 kl 10:54

Bygga, bo och miljö

Förslag på detaljplan för Alsike Nord etapp 2B är ute på granskning

Detaljplanen för Alsike Nord etapp 2B är belägen i den norra delen av Alsike. Planen möjliggör för bebyggelse i form av skol- och idrottsanläggning samt parkmark för dagvattenhantering och rekreation. En del av detaljplanen syftar också till att möjliggöra för småskalig bostadsbebyggelse. Granskningen pågår mellan den 29 maj till och med den 22 juni 2020.

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat om granskning för detaljplan för Alsike Nord etapp 2B.

Planen utförs med normalt planförfarande enlig plan- och bygglagen (PBL). Planen är förenlig med gällande översiktsplan eftersom området är utpekat som en potentiell plats för ny bebyggelse.

Detaljplanen möjliggör för bland annat skol- och idrottsanläggning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse i form av skol- och idrottsanläggning samt parkmark för dagvattenhantering och rekreation. En del av detaljplanen syftar också till att möjliggöra för småskalig bostadsbebyggelse.

Så tar du del av förslaget till detaljplan

Planen ställs ut i entrén i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, mellan den 29 maj och den 22 juni.

Du kan också ta del av informationen på kommunens webbplats, knivsta.se/detaljplaner

Så lämnar du synpunkter på förslaget

Alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra det. Vi läser och registrerar alla inkomna synpunkter.

För att vi säkert ska kunna beakta dina synpunkter och säkerställa din möjlighet att överklaga detaljplanen behöver du skicka ditt yttrande och dina kontaktuppgifter via e-post till knivsta@knivsta.se, eller med brevpost till

Knivsta kommun
Planenheten
741 75 Knivsta

Vi behöver ditt yttrande senast 22 juni 2020.

Märk ärendet med diarienummer SBK 2020-000001.

Synpunkter som lämnats under samrådsskedet behöver inte upprepas/lämnas in igen.

Du som inte framfört dina skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta planen.

Hälsningar Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer om kommunens process med arbeta fram eller förändra en detaljplan

Sidan uppdaterades: 1 juni 2020