Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Mål och budget 2023

Mål och budget 2023 fastställdes av kommunfullmäktige den 24 november 2022.

På sitt möte den 24 november 2022 beslutade kommunfullmäktige att fastställa mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026. Budgeten innehåller bland annat ett budgeterat resultat på 10,1 miljoner kronor för 2023 samt en bibehållen skattesats på 20:91 kronor för 2023.

På den här sidan kan du läsa en sammanfattning av Mål och budget 2023.

Utmaningar under året

Inför 2023 har Knivsta liknande utmaningar som många andra svenska kommuner. Inflationen är hög och räntorna stiger, samtidigt som kriget i Ukraina och energisituationen skapar ett osäkert läge.

Medelåldern i Knivsta kommun är lägst i Sverige. En stor andel av invånarna är barn och unga. Antalet äldre i kommunen är en mindre men växande andel av befolkningen.

Hur demografin ser ut har stor betydelse för kommunens ekonomi. Nya invånare ger ökade skatteintäkter, samtidigt som åldersstrukturen är avgörande för hur behovet av kommunal service ser ut, exempelvis äldreomsorg, förskola och skola.

Under 2023 behöver kommunen göra prioriteringar som är anpassade till dessa utmaningar och behov. Därför riktas ett särskilt fokus på kommunens kärnverksamheter.

Kommunens kostnader

Kommunen ansvarar för många viktiga frågor som berör dig och din vardag – skola, äldreomsorg, socialtjänst, miljö- och hälsoskydd, gator och sophämtning är några exempel. Andra ansvarsområden är räddningstjänst, kultur och fritid och samhällsplanering.

En stor del av befolkningen i Knivsta kommun är barn och ungdomar. Därför går den största delen av kommunens budget – 56 procent – till utbildningsnämnden.

En annan stor kommunal verksamhet är vård och omsorg av äldre samt personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden, som även ansvarar för individ- och familjeomsorgen, får därför 25 procent av budgeten.

Sammantaget är 2023 års bruttokostnad för alla kommunens verksamheter budgeterad till 1,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 5 procent jämfört med föregående budgetår.

I dessa utgifter ingår lokalhyra och löner till kommunens anställda. Här ingår även köp av verksamhet, som exempelvis platser på fristående förskolor, omvårdnadsboende samt gymnasieskolor utanför kommunen.

Intäkter

Budgeten beräknar ett överskott på 10,1 miljoner kronor för 2023. Det finansiella målet uppgår till 0,8 procent av finansnetto, skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ska enligt budgeten uppgå till 1,3 miljarder kronor.

Skatteintäkterna ökar med 91 miljoner kronor jämfört med föregående budgetår, trots en oförändrad skattesats. Ökningen beror dels på att fler är i arbete, men också den ökade folkmängden som stärker kommunens skatteunderlag.

Generella bidrag och kommunal ekonomisk utjämning minskar med 108 miljoner kronor för kommunen. Exempelvis minskar kostnadsutjämningsbidraget med 57 miljoner kronor, men även tillfälliga generella statsbidrag som nu upphör, har en negativ inverkan på intäkterna.

Skattesats

Som knivstabo bidrar du till att driva kommunen genom den skatt du betalar. Kommunens verksamheter finansieras till största delen av skatteintäkter. För 2023 blir skattesatsen 20 kronor och 91 öre per intjänad hundralapp, vilket är samma som föregående år.

Externa intäkter

Kommunen har även flera externa intäkter, som riktade statsbidrag, hyresintäkter, exploateringsvinster samt avgifter för exempelvis bygglov eller hämtning av hushållsavfall. För 2023 beräknas dessa intäkter till sammanlagt 312 miljoner kronor.

Investeringar

Kommunens investeringsplan för 2023 uppgår till 172 miljoner kronor. De största investeringarna ligger inom samhällsutvecklingsnämnden som ansvarar för investeringar i kommunens infrastruktur. Merparten handlar om exploateringsinvesteringar. Till gator och vägar, exempelvis cykelvägar, belysning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder, avsätts 44 miljoner kronor.

För exploatering av mark, framför allt i västra Knivsta, Alsike och Knivsta centrum, avsätts 55 miljoner till investeringar. Detta är pengar som kommunen kan få tillbaka vid en försäljning av marken.

Övriga nämnder får 73 miljoner kronor att använda till investeringar. Där ingår bland annat 25 miljoner kronor för strategiska markförvärv samt kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel om 20 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges mål

Målen utgår från vision 2025, Agenda 2030 och regionens regionala utvecklingsstrategi. Tillsammans anger de mandatperiodens prioriteringar och hur kommunstyrelsen och nämnderna ska bidra till att omsätta målen i praktisk handling.

Fyra inriktningsmål

I mål och budget 2023 har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål inom dessa fyra områden:

 1. Stadsbyggnad
 2. Förskola och skola
 3. Vård och omsorg
 4. Kommunens ekonomi

I budgeten kan du läsa mer om vilka indikatorer som ska användas för att mäta hur målen uppfylls.

Stadsbyggnad

Kommunen ska fokusera på boendemiljöer som tillför mänskliga och ekonomiska värden.

 • Småskaligt byggande med plats för både cyklar och bilar.
 • Ökad trygghet och trivsamhet.
 • Grönområden som en naturlig del i nybyggnationen.

Förskola och skola

Kommunen ska säkerställa en trygg förskola och en skola med goda kunskapsresultat.

 • Tidiga insatser för barn och unga utifrån deras individuella behov.
 • Mindre barngrupper i förskolan.
 • Att värna det fria valet av förskola och skola.
 • Studiero för goda kunskapsresultat.

Vård och omsorg

Kommunen ska erbjuda vård och omsorg med kvalitet.

 • Kvalitetsförbättringar i äldreomsorgen och LSS.
 • Vidareutveckling av det förebyggande arbetet kring barn och unga.
 • Utveckling av hälsofrämjande insatser.
 • Stärkt samarbete med civilsamhället.

Kommunens ekonomi

Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans.

 • Ökat värde per skattekrona för invånarna.
 • Fokus på kommunens kärnverksamheter – skola, vård och omsorg.
 • Utfasning av beroendet av exploateringsintäkter över tid.

Läs mer

Agenda 2030

Agenda 2030 är en resolution som är antagen av FNs generalförsamling. Agendan ska verka för förändring mot ett hållbart samhälle och rymmer 17 globala mål för en hållbar framtid.

Agenda 2030 är integrerat i kommunens arbete och en del i styr- och ledningssystemet. De tre dimensionerna av hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Arbetet är kopplat till den regionala utvecklingsstrategin (RUS), som är Uppsala läns Agenda 2030-strategi.

Till Regional utvecklingsstrategi på Regions Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

xxx

Vision 2025

När kommunen planerar samhället och utformar nya områden, utgår man från politiskt antagna direktiv. Ett av dessa direktiv är visionen. Vision 2025 antogs av Knivsta kommunfullmäktige 2013 och lyder:

”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft för boende och företag, och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.”

Läs mer om Vision 2025 Pdf, 19.9 kB.

Visionen kommer att uppdateras under innevarande mandatperiod.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 januari 2023