Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Polis och brottsförebyggande arbete

Knivsta ska vara en trygg plats för alla. Därför arbetar Knivsta kommun tillsammans med föreningar och frivilligorganisationer med en rad förebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Det handlar bland annat om säkerhet i den fysiska miljön, förebyggande arbete mot alkohol och narkotika, samt en trygg fritid för barn och unga.

Polisen i Knivsta

Välkommen till polisen i Knivsta! Polisen finns på plats i Kommunhuset, Centralvägen 18. Observera att polisens öppettider är begränsade under sommarmånaderna.

Öppettider i sommar

Onsdag 26 juni klockan 12.30–15.30
Onsdag 31 juli klockan 12.30-15.30
Onsdag 28 augusti klockan 12.30-15.30

Så arbetar Knivsta med att förebygga brott och skapa en trygg kommun

I samverkan med polisen

Knivsta kommun och polismyndigheten, Lokalpolisområde Uppsala-Knivsta, samverkar för att skapa säkerhet, trygghet och en låg brottslighet i kommunen.

Knivsta kommun och polisen har tecknat en gemensam överenskommelse som syftar till att utveckla, stärka och effektivisera samverkan samt samordna resurser. Allt sker med utgångspunkt från en lokal lägesbild som tas fram av kommunen och polisen tillsammans.

Medborgarlöften är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för och är ett sätt att involvera kommunens medborgare.

I januari 2024 antog kommunstyrelsen det nya medborgarlöftet för Knivsta kommun och polisen. Medborgarlöftet gäller 2024-2025 och kommunen och polisen ska arbeta tillsammans med följande fyra fokusområden:

 • En gemensam samverkansmodell för ett samordnat arbete kring ungdomar med normbrytande beteende för att öka förutsättningarna till tidig upptäckt avseende riskbeteende för kriminalitet.
 • Polisiär närvaro på prioriterade platser i Knivsta kommun för att öka tryggheten och minska brottsligheten.
 • Insatser i samverkan mot narkotika.
 • Arbeta mot våld i nära relation.

Här kan du läsa medborgarlöftet i sin helhet Pdf, 1.2 MB.

Arbetet för en trygg och säker fysisk miljö

Säkerhet i den fysiska miljön är en del av tryggheten i kommunen. Det handlar om allt från hur nya bostadsområden planeras till, att gator och vägar har belysning när det är mörkt ute. Kommunen ansvarar också för klottersanering på kommunala byggnader.

Förebyggande arbete inom skola, fritid och socialtjänst

Knivsta kommun arbetar socialt brottsförebyggande inom många verksamheter, exempelvis inom förskola och skola, fritids- och kulturverksamhet samt socialtjänst.

Den centrala övergripande ledningsgruppen kommun-polis-räddningstjänst samordnar arbetet. I gruppen träffas kommun, polis, räddningstjänst och bostadsbolag.

Skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) är en viktig samverkansgrupp som arbetar gemensamt med förebyggande arbete. Tack vare SSPF och Uppsökandegruppen kan vi se tendenser och fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i brottslighet.

Läs om Uppsökandegruppen

Samverkan i arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)

Kommunen samarbetar med Länsstyrelsen i Uppsala län och Region Uppsala mot användning av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Det ANDT-förebyggande arbetet förbättrar kunskapen, dialogen och samarbetet inom frågor som rör alkohol, narkotika, doping och tobak. Fokusområden för arbetet är att:

 • ge stöd till verksamheter och föräldrar
 • sprida metodik och material
 • ordna utbildningar och diskussionsforum.

Länsstyrelsen i Uppsala län och länets kommuner har en gemensam ANDT-strategi som utgår från regeringens samlade strategi inom området.

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

 • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
 • Antalet kvinnor, män, flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

Frivilliga insatser

Nattvandring

Knivstas frivilligorganisation med nattvandrare, som är en del i den nationella organisationen Nattvandring.nu, samordnar frivilliga nattvandarare i Knivsta och Alsike.

Under kvälls- och nattvandringarna ser de vuxna vad som händer i Knivsta och blir också ett värdefullt stöd för ungdomarna.

Kvälls- och nattvandringar gör det också svårare att komma undan med exempelvis skadegörelse eftersom risken att upptäckas är större.

Vill du nattvandra? Kontakta Kicki Trusse, tel 070-304 28 62

Grannsamverkan mot brott

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Det gör de boende genom att tillsammans uppmärksamma vad som händer och sker i närområdet och genom att lära sig hur man skyddar sig. Målet är att minska brottsligheten, öka tryggheten - och därmed också öka trivseln.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis.

Är du nyfiken på Grannsamverkan?

Läs mer här:

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/grannsamverkan/ Länk till annan webbplats.

Polisvolontär

Det finns ett antal polisvolontärer i Knivsta.

Polisens volontärer hjälper polisen på sin fritid, bland annat i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Du kan bli volontär om du har fyllt 18 år. Efter urval, lämplighetsbedömning och rekryteringsprocess får du en kortare grundutbildning hos polisen.

Målet med volontärverksamheten är att polisens och frivilligas gemensamma engagemang ska mötas. Närmare kontakt mellan polis och medborgare i närområdet kan bidra till ett tryggare samhälle med minskad brottslighet.

Exempel på volontärernas uppdrag:

 • nattvandringar och andra trygghetssatsningar
 • sprida information, till exempel mot langning och hur man skyddar sig mot inbrott
 • bistå polisen vid olika arrangemang

Läs mer om att bli polisvolontär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 20 juni 2024