Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Polis och brottsförebyggande arbete

Knivsta ska vara en trygg plats för alla vuxna, ungdomar och barn. Därför arbetar Knivsta kommun och ortens föreningar och frivilligorganisationer med en rad förebyggande och trygghetsskapande åtgärder, som säkerhet i den fysiska miljön, förebyggande arbete mot alkohol och narkotika, samt en trygg fritid för barn och unga.

Polisen i Knivsta håller till i Kommunhuset, Centralvägen 18.

Polisen i Knivsta

Välkommen till polisen i Knivsta! Polisen håller till i Kommunhuset, Centralvägen 18.
Läs mer och se öppettider här:

Polisstationen i Knivsta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar Knivsta med att förebygga brott och skapa en trygg kommun

I samverkan med polisen - medborgardialog

Knivsta kommun och polismyndigheten, Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta, samverkar för att skapa säkerhet, trygghet och en låg brottslighet i kommunen.

Knivsta kommun och Polisen har tecknat en gemensam överenskommelse som syftar till att utveckla, stärka och effektivisera samverkan samt samordna resurser. Allt sker med utgångspunkt från en lokal lägesbild som tas fram av kommunen och Polisen tillsammans.

Medborgarlöften är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för och under 2023 arbetar vi med att ta fram nya som ska gälla 2023 och 2024.

Arbetet för en trygg och säker fysisk miljö

Säkerhet i den fysiska miljön är en del av tryggheten i kommunen. Det handlar om allt från hur nya bostadsområden planeras till att gator och vägar har belysning när det är mörkt ute. Kommunen ansvarar också för klottersanering på kommunala byggnader.

Förebyggande arbete inom skola, fritid och socialtjänst

Knivsta kommun arbetar socialt brottsförebyggande inom många verksamheter, exempelvis inom förskola och skola, kultur- och fritidsverksamhet samt socialtjänst.

Den centrala övergripande ledningsgruppen kommun-polis-räddningstjänst samordnar arbetet. I gruppen träffas kommun, polis, räddningstjänst och bostadsbolag.

Skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) är en viktig samverkansgrupp som arbetar gemensamt med förebyggande arbete. Tack vare SSPF kan vi se tendenser och fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i brottslighet.

Samverkan i arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)

Kommunen samarbetar med Länsstyrelsen i Uppsala län och Region Uppsala mot användning av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Det ANDT-förebyggande arbetet förbättrar kunskapen, dialogen och samarbetet inom frågor som rör alkohol, narkotika, doping och tobak. Fokusområden för arbetet är att:

 • ge stöd till verksamheter och föräldrar
 • sprida metodik och material
 • ordna utbildningar och diskussionsforum.

Länsstyrelsen i Uppsala län och länets kommuner har en gemensam ANDT-strategi som utgår från regeringens samlade strategi inom området.

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

 • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
 • Antalet kvinnor, män, flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

Frivilliga insatser

Nattvandring

Knivstas frivilligorganisation med nattvandrare, som är en del i den nationella organisationen Nattvandring.nu, samordnar frivilliga nattvandarare i Knivsta och Alsike.

Under kvälls- och nattvandringarna ser de vuxna vad som händer i Knivsta och blir också ett värdefullt stöd för ungdomarna.

Kvälls- och nattvandringar gör det också svårare att komma undan med exempelvis skadegörelse eftersom risken att upptäckas är större.

Vill du nattvandra?

Kontakta Kicki Trusse, tel 070-304 28 62

Grannsamverkan mot brott

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Det gör de boende genom att tillsammans uppmärksamma vad som händer och sker i närområdet och genom att lära sig hur man skyddar sig. Målet är att minska brottsligheten, öka tryggheten - och därmed också öka trivseln.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis.

Är du nyfiken på Grannsamverkan?

Läs mer här:

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/grannsamverkan/ Länk till annan webbplats.

Polisvolontär

Det finns ett antal polisvolontärer i Knivsta.

Polisens volontärer hjälper polisen på sin fritid, bland annat i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Du kan bli volontär om du har fyllt 18 år. Efter urval, lämplighetsbedömning och rekryteringsprocess får du en kortare grundutbildning hos polisen.

Målet med volontärverksamheten är att polisens och frivilligas gemensamma engagemang ska mötas. Närmare kontakt mellan polis och medborgare i närområdet kan bidra till ett tryggare samhälle med minskad brottslighet.

Exempel på volontärernas uppdrag:

 • nattvandringar och andra trygghetssatsningar
 • sprida information, till exempel mot langning och hur man skyddar sig mot inbrott
 • bistå polisen vid olika arrangemang

Läs mer om att bli polisvolontär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 augusti 2023