Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Arkiv och diarium

Det kommunala arkivet vårdar och bevarar handlingar från kommunens samtliga verksamheter. I diariet registreras ärenden och handlingar som kommunen hanterar, till exempel remissyttranden, utredningar, upphandlingar eller ansökningar av olika slag.

Om Knivsta kommunarkiv

I kommunarkivet finns i dagsläget handlingar från kommunala verksamheter 1862 – 1971. Exempel på handlingar är protokoll från kommunfullmäktige och bygglovshandlingar. Arkivhandlingarna är en del av det lokala och nationella kulturarvet och beskriver Knivsta kommun och dess invånare.

Vill du ta del av handlingar som finns i arkivet eller diariet kan du kontakta Knivsta kommun, tel 018-34 70 00 eller skicka e-post till knivsta@knivsta.se. Ange så noga du kan vilken handling du vill ta del av.

Publicering av handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll som rör Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens och nämndernas arbete publiceras i samband med att kallelsen till sammanträdet går ut.

Arkiv för handlingar och protokoll från 2018 hittar du under Kommun och politik, Arkiv politiska möten.

Handlingar och protokoll som innehåller personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter publiceras inte.

Allmänna handlingar

För att få kallas allmän handling ska handlingen uppfylla 2 kriterier.
Den ska främst anses vara förvarad hos myndigheten. Med detta menas att handlingen finns tillgänglig i den meningen att myndigheten kan läsa, avlyssna eller på annat sätt uppfatta den med tekniska hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar, och att handlingen har en rättslig anknytning till myndigheten.

Utöver att handlingen ska vara förvarad hos myndigheten så ska den även vara inkommen eller upprättad.
Med inkommen menas att handlingen har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda. Med behörig befattningshavare menas anställda på en myndighet som antingen har som särskild uppgift att ta emot handlingar, till exempel registratorer, eller anställda som är handläggare i det ärende som handlingarna rör. Handlingen kan också vara upprättad. Handlingen blir upprättad när ärendet den tillhör är slutbehandlat eller när handlingen skickas till annan myndighet.

En allmän handling är offentlig om den inte är sekretessbelagd. Alla handlingar som är allmänna och offentliga kan begäras ut.

Postlista

Är du intresserad av att se vilka handlingar som inkommit under en viss tid kan du ta kontakt med Knivsta kommun via e-post, knivsta@knivsta.se, eller telefon, 018-34 70 00 och begära en postlista.

I postlistan syns de handlingar som är inkomna och registrerade den senaste veckan.

Du kan också begära att få ta del av en viss handling eller se hur beslutet ser ut i ett visst ärende.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020