Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Strandskydd

Om du vill bygga ändra eller åtgärda något närmare än 100 meter (på vissa platser 300 meter) från sjö och vattendrag behöver du ansöka om dispens. Det måste du göra även om du fått bygglov.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till våra strandområden. Ett annat syfte är att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Inom strandskyddsområdet får du inte

 1. uppföra nya byggnader
 2. ändra byggnader eller byggnaders användning, eller utföra andra anläggningar eller anordningar, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
 3. utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur och växtarter.

Går det att få dispens från strandskyddet?

För att få bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område behövs strandskyddsdispens. Du kan få dispens från strandskyddet om du har ett av de särskilda skälen som står i sin helhet i 7 kap. 18 c-d § miljöbalken.

Du kan få dispens om området:

 • är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
 • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
 • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Även om du får ett beslut om dispens så gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygget eller den åtgärd som du har fått dispens för.

Ansök om strandskyddsdispens

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om du får dispens eller inte. Kontakta Knivsta kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Kom ihåg att du ska erlägga avgift för prövning med fullt belopp även om du får avslag på din ansökan. Ingen avgift tas dock ut för en ansökan som du återkallat innan vi har påbörjat handläggningen.

Ansök om strandskyddsdispens Pdf, 297.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan skickas in till miljoenheten@knivsta.se

OBS! Alla Bifogade handlingar till ansökan/anmälan bör vara i pdf-format.

Överprövning av kommunens beslut

Även om du har mottagit ett beslut om beviljad strandskyddsdispens från kommunen har länsstyrelsen möjlighet att överpröva beslutet. Länsstyrelsen avgör i sin överprövning om kommunens beslut ska godkännas, ändras eller upphävas.

När en kommun fattar beslut om att bevilja en strandskyddsdispens skickas det till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har då tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den dag då det kom in till myndigheten.

Du har själv ansvar för att kontrollera om länsstyrelsen överprövar ditt beslut

Du som har fått ett beslut om beviljad strandskyddsdispens från kommunen har själv ansvar för att kontrollera om kommunens beslut är överprövat eller överklagat.

Länsstyrelsen meddelar alltid resultatet av granskningen till kommunen. Om granskningen leder till att kommunens beslut överprövas skickar vi dessutom ett besked om det till dig och till eventuella andra kända sakägare, ett så kallat delbeslut.

Vill du kontrollera om kommunens beslut om dispens har överprövats kan du kontakta länsstyrelsen drygt en månad efter kommunens beslutsdatum.

Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske – särskilda regler

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd. Fyra villkor ska då vara uppfyllda:

 • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
 • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddszonen
 • byggnaden är inte utformad för boende
 • din verksamhet ger ett betydande tillskott till din försörjning. Vanlig hobbyverksamhet medger inte något undantag från förbudet.

Vattenverksamhet

Grävning, utfyllning, anläggning av brygga, rensning med mera i ett vattenområde kräver tillstånd om verksamheten leder till att vattnets djup eller läge förändras.

För vissa mindre arbeten räcker det med en anmälan till länsstyrelsen. Länsstyrelsens miljöskyddsenhet är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet. Ta alltid kontakt med länsstyrelsen på telefon 010-223 30 00 för samråd om du planerar verksamhet i vatten.

När du kontaktar länsstyrelsen bör du passa på att diskutera frågan om hanteringen av muddringsmassorna. Om muddringsmassorna ska läggas upp på mark under högsta tänkbara vattenstånd (cirka 1 m från den normala vattenytan) prövar länsstyrelsen detta.

Samhällsplanering inom strandskyddat område

Kommunen arbetar med övergripande och detaljerad planering. Ibland planläggs bebyggelse inom strandskyddat område.

Kommunen kan upphäva strandskyddet inom planlagda områden, om det finns särskilda skäl.

Kommunen kan även i översiktsplanen peka ut vissa platser som kallas för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden. I dagsläget finns inga LIS-områden i Knivsta kommun.

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 december 2020