Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Avgiftskontroll

Knivsta kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket barnomsorgsavgift du har betalat under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv.

Vi tar också hänsyn till om du i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter på grund av en omräkning i samråd med en handläggare.

Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. Avgiftskontroller kommer fortsättningsvis att genomföras varje år.

Har du betalat för lite eller för mycket?

Du som vårdnadshavare har ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att hushållets avgift blir rätt. Om kontrollen visar att fel barnomsorgssavgift betalats, kommer en justering att ske. Om för låg avgift betalats skickar kommunen en retroaktiv faktura. Om du betalat för mycket gör kommunen en återbetalning.

Rättvisefråga – varför kontrollerar Knivsta kommun?

Det är en rättvisefråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt för oss att betala tillbaka som att kräva in pengar.

När kommer kontrollen att ske?

Kontrollen sker alltså med två års eftersläpning. Till exempel så granskas år 2021 under hösten 2023. Återbetalningar och fakturor skickas då ut under hösten 2023.

De allra flesta vårdnadshavare har betalat rätt avgift och kommer inte att beröras av detta.

Frågor och svar

Här kan du ta del av vanliga frågor och svar. Har du ytterligare frågor som du inte hittar svaret på här nedan? Mejla till avgiftskontroll@knivsta.se.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det blir förändringar. Vi vill med kontrollen nu följa upp att rätt avgift debiterats.

Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Inkomstkontrollen genomförs med två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Utbildningsnämnden tog beslut 2021-12-07 om att revidera tillämpningarna gällande inkomstuppgift.

Detta ger möjligheter att jämföra den taxerade årsinkomsten från Skatteverket med inlämnade inkomstuppgifter.

Maxtaxa gäller för förskola, pedagogisk omsorg (exempelvis familjedaghem) och fritidshem. Avgiften är beroende på hushållets sammanlagda bruttoinkomst/år. Månadsinkomsten beräknas genom att hushållens gemensamma beräknade bruttoinkomst/år delas på tolv månader.

Den beräknade inkomsten kan förändras vid till exempel föräldraledighet, studier, arbetslöshet och löneförändring.

I ett hushåll ingår alla personer som är folkbokförda på samma adress.

Är du sambo ingår både din och din sambos månadsinkomst i hushållets inkomstuppgift oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Barnomsorgsavgiften som du betalar till Knivsta kommun är en preliminär avgift. Det betyder att vi beräknar avgiften med hjälp av uppgifter som du lämnat till Knivsta kommun. Din slutliga avgift bestäms dock i efterhand när taxeringen är klar för det kalenderår som du betalade den preliminära avgiften för.

Om det då visar sig att du hade lägre inkomst än de uppgifter du lämnat in till Knivsta kommun, får du återbetalning på barnomsorgsavgiften. Hade du tvärtom högre inkomst än dem du lämnat in blir du betalningsskyldig.

Har ditt hushåll betalat för mycket i avgift kommer du att få pengar tillbaka. Du får då ett utbetalningskort som motsvarar mellanskillnaden av det belopp du har betalat och det belopp du borde ha betalat.

Nej, endast de som har betalat för lite i avgift.

Här ser du de avgifter som gällde under år 2022 (ej aktuella nu!). År 2022 var inkomsttaket 52 410 kr per månad. Om hushållet hade en högre sammanlagd inkomst blev avgiften max 1 572 kr per månad för det yngsta barnet.

Förskola


Maxbelopp

Barn 1

3% av inkomsten

1572 kr/mån

Barn 2

2% av inkomsten

1048 kr/mån

Barn 3

1% av inkomsten

524 kr/mån

Barn 4

Ingen avgiftFritidshem

Fritidshem

Maxbelopp

Barn 1

2% av inkomsten

1048 kr/mån

Barn 2

1% av inkomsten

524 kr/mån

Barn 3

1%av inkomsten

524 kr/mån

Barn 4

Ingen avgift

 

Vi kommer att fakturera med start under september.

Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag. Mejla ditt namn och personnummer till avgiftskontroll@knivsta.se så skickar vi detta underlag till dig.

Du ska skriftligen meddela oss om du tror att fakturan inte stämmer och du vill bestrida fakturan. Det måste tydligt framgå att det är en bestridan som du skickar in.

Om du skickar brev, så ska denna adress användas:

Utbildningskontoret, avgiftskontrollen
Knivsta kommun
741 75 Knivsta

När vi fått din bestridan gör vi en utredning och skickar sedan hem svaret till dig.

Du behöver inte betala fakturan du bestrider under tiden utredningen pågår. Vi ger dig automatiskt en tidsfrist (anstånd) med betalningen under utredningstiden.

 • På Knivsta kommuns hemsida har det funnits med information om avgiftskontroll sedan 11 april 2023.
 • Personalen har fått särskilt informationsbrev om hanteringen av avgiftskontrollen.
 • I tidningen Knivsta Nytt har information om avgiftskontrollen publicerats under rubriken ”Knivsta kommun informerar” under april månad 2023.

Kontrollen sker genom att den taxerade årsinkomsten enligt Skatteverkets register delas med 12.

Kommunen får då få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad hos Knivsta kommun.

Skatteverkets taxering för det aktuella året är inte klar förrän i december året efter. Kommunen har rätt att efterdebitera tre år tillbaka i tiden. Knivsta kommun kommer att genomföra avgiftskontroll varje år framöver.

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.

Har hushållet betalat för hög avgift kommer kommunen att betala tillbaka med start under september månad. Kontrollen har genomförts utifrån fakturamottagarens födelsemånad.

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Mejla till avgiftskontroll@knivsta.se med en förklaring. Ange antal månader som du önskar få anstånd. Därefter kan ett beslut tas om eventuell delbetalning.

Bodde ni som vårdnadshavare ihop under det aktuella året, så har ni båda ansvar för att fakturan betalas.

Knivsta kommun ändrar inte fakturamottagare eller delar upp beloppet i efterhand.

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning/graviditetspenning
 • Arbetslöshetsersättning/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 • Vård av familjehemsplacerade barn (skattepliktig del)
 • Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom (skattepliktig del)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga skattepliktiga inkomster

Om du inte betalar fakturan så gäller Knivsta kommuns kravpolicy vilket innebär att ett inkassokrav skickas till dig.

Betalar du inte detta inkassokrav riskerar du att ditt/dina barn blir avstängda från barnomsorgsplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 mars 2024