Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Samhällets krisberedskap

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Det kan till exempel handla om stormar, översvämningar, terrorattacker, större bränder, omfattande el- och värmeavbrott, störningar i datakommunikation eller förorenat dricksvatten. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera krisen. Här kan du läsa om hur samhället och kommunen arbetar med sin krisberedskap.

Krishantering i Sverige

Samhällets krisberedskap går ut på att arbeta förebyggande för att minska riskerna och att förbereda sig för att kunna hantera det som ändå inträffar.

Om viktiga funktioner skulle slås ut av till exempel en naturkatastrof, terrorattack eller IT-attack utsätts samhället för påfrestningar som påverkar många människors vardag.

För att klara stora påfrestningar behöver vi använda alla resurser i samhället och alla måste vara delaktiga i att förebygga och hantera kriser. Myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv, organisationer och privatpersoner har alla ett ansvar.

Tre grundprinciper

Krishanteringen i Sverige bygger på tre grundprinciper:

  • Ansvarsprincipen innebär att den myndighet som i normala fall ansvarar för en verksamhet ska göra det också i en krissituation.
  • Likhetsprincipen innebär att en verksamhet vid en kris ska fungera på samma sätt som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.
  • Närhetsprincipen innebär att varje kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är i första hand kommunen och regionen som har ansvaret när något inträffar i deras område.

Kommunens krisberedskap

Knivsta kommun samverkar med lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle.

Under en samhällsstörning är det kommunens ansvar att så långt det är möjligt upprätthålla den ordinarie verksamheten utifrån rådande förutsättningar.

Behöver kommunen prioritera ska samhällsviktiga funktioner prioriteras först, till exempel hälso- och sjukvård.

Krishantering

I kommunen finns en plan för en krishanteringsorganisation som kan aktiveras vid större störningar i samhället. Det finns även mer verksamhetsnära beredskapsplaner som beskriver hur olika verksamheter ska hantera olika typer av störningar.

Tjänstepersoner och politiker utbildas och övas i sina roller utifrån olika tänkbara scenarion. Dessa scenarion baseras på vilka risker och sårbarheter som identifierats.

Vid större kriser, så kallade extraordinära händelser, kan kommunens krisledningsnämnd ta över det politiska ansvaret från andra nämnder om det skulle behövas.

Kommunens ansvar gäller oavsett vad det är som har inträffat. Det kan handla om störningar i de olika verksamheter som kommunen bedriver. Det kan också handla om mindre eller större olyckor eller extraordinära händelser som kan ske både i fredstid, eller vid krigsfara eller krig.

Som kommun har vi ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att vi ska samordna planerings-, förberedelse- och krishanteringsarbetet inom kommunens gränser. Vi ska också samordna information till allmänheten.

Program för krisberedskap

Knivsta kommun arbetar med sin krisberedskap utifrån ett styrdokument som heter Program för krisberedskap 2024–2027. Programmet innehåller bland annat övergripande inriktning och mål samt tio punkter där kommunen ska fortsätta att utveckla sitt arbete de närmaste åren.

Ta del av Knivsta kommuns Program för krisberedskap 2024–2027 Pdf, 163.1 kB.

Programmet för krisberedskap och krishanteringsplanerna utgår från risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Det finns dels risk- och sårbarhetsanalyser som gäller övergripande för kommunen, men också analyser för respektive förvaltning och bolag. Analyserna ligger till grund för de åtgärder som kommunen kontinuerligt tar fram för att minska riskerna och sårbarheten i händelse av kris eller extraordinära händelser.

Information till allmänheten

Under en samhällsstörning ansvarar kommunen tillsammans med andra samhällsaktörer för att samordna information till allmänheten. Ibland tar det tid att publicera information eftersom den först behöver bekräftas. Kommunen publicerar information främst via kommunens webbplats.

Vid en händelse är det viktigt att du är vaksam mot falsk information eller spridning av obekräftade uppgifter. Invänta därför information från betrodda myndigheter som har ett samhällsuppdrag att informera allmänheten.

Se våra sidor om hur du håller dig informerad vid en kris

Läs mer

Läs mer på krisinformation.se om vad olika delar av samhället gör vid en kris  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 19 februari 2024