Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Information gällande återgång till årsdebitering inom ramen för hälsoskydds- och miljötillsyn

Efter pandemin återgår Knivsta kommun till årsdebitering för företag som har tillsyn kring hälsoskydd och miljöskydd. Det betyder att din faktura för tillsynen nu kommer en gång per år enligt ordinarie fastställd taxa.

När coronapandemin bröt ut behövde många av kommunens tillsynsbesök ställas in på grund av restriktioner. Med anledning av detta tog bygg- och miljönämnden beslut om att kommunens tillsyn kopplat till hälsoskydd och miljöskydd tillfälligt skulle faktureras i efterhand, efter varje genomfört besök.

Pandemin är över och Knivsta kommun återgår nu till årsdebitering enligt ordinarie fastställd taxa. Det betyder att din faktura för tillsynen kommer en gång per år, precis som före pandemin.

Årets faktura kommer skickas ut nu under våren. Framöver planerar vi att fakturera för årstillsynen i början av varje kalenderår - nästa faktura kommer därmed att skickas ut i januari/februari 2025.

Debiteringen sker med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige 2018-11-21, § 173.

Du som har företag som har hälsoskyddstillsyn och/eller miljöskyddstillsyn kommer inom kort att få ett brev med ytterligare information om den förändrade avgiftshanteringen. I brevet ber vi dig se över de uppgifter som kommunen har om ditt företag och ändra om någon uppgift är fel.

Har du frågor? Se våra frågor och svar här nedan. Du är också välkommen att skicka e-post till miljoenheten@knivsta.se

Frågor och svar

Företag i Knivsta kommun som har årsavgift för tillsyn och kontroll kopplat till hälsoskydd och miljöskydd har alltid fakturerats årsvis för tillsynen. Men under coronapandemin 2020-2021 behövde många tillsynsbesök ställas in på grund av restriktioner.

Knivsta kommun gjorde då ett avsteg från rutinen och beslutade att tillfälligt fakturera enbart för de tillsynsbesök som kunde genomföras. Pandemin är över och kommunen återgår nu till sin ordinarie tillsyn, med årsdebitering enligt tidigare rutiner.

Nej, det gäller enbart företag som har årlig avgift och kontroll kopplat till hälsoskydd och miljöskydd.  Det gäller inte företag som har livsmedelstillsyn.

Fakturan för 2024 kommer nu under våren, så snart administrationen kring ändringen i fakturering är klar. Framöver planerar vi att fakturera för årstillsynen i början av varje kalenderår - nästa faktura kommer därmed att skickas ut i januari/februari 2025.

I Sverige finns hälso- och miljöregler som du som driver viss verksamhet behöver följa. Reglerna omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd och livsmedelsverksamhet. Det övergripande syftet med reglerna är skydda invånarnas hälsa och miljö, och regleras i bland annat Miljöbalken och livsmedelslagen.

Staten har beslutat om att det ska finnas en offentlig tillsyn och kontroll av att företagen följer miljöreglerna. En stor del av den tillsynen och kontrollen utförs av kommunerna på uppdrag av staten, och finansieras genom avgifter till de företag som kontrolleras.

Nej. Avgifterna som kommunen tar ut ska vara självfinansierande – det vill säga de ska täcka kommunens kostnader för arbetet men kommunen får inte tjäna något på avgifterna. Principen bakom detta är att skattekollektivet, det vill säga de invånare som betalar skatt i kommunen, inte ska behöva stå för omkostnader som rör enskilda behov.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 14 mars 2024